FEIRING AV GUDS ORDS TJENESTE I FAMILIEN 4. SØNDAG I PÅSKETIDEN (3. MAI)

FEIRING AV GUDS ORDS TJENESTE I FAMILIEN SØNDAG I PÅSKETIDEN (3. MAI)

Alle i familien samler seg foran et krusifiks, tenner lys, og begynner med korstegnet. En i familien leder Guds Ords tjeneste. Vi står:

 

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Syndsbekjennelse

Jeg bekjenner for Gud, Den Allmektige, og for dere alle,
at jeg har syndet meget
i tanker og ord, gjerninger og forsømmelser
ved min skyld.
Derfor ber jeg den salige jomfru Maria,
alle engler og hellige
og dere alle:
be for meg til Herren, vår Gud.

Kyrie eleison

Kyrie, eleison.

Kyrie, eleison.

 

Christe, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

Kyrie, eleison.

 

Gloria

Ære være Gud i det høyeste …

 

og fred på jorden for mennesker av god vilje.

Vi priser deg,

vi velsigner deg,

vi tilber deg,

vi forherliger deg,

vi takker deg for din store herlighet,

Herre, vår Gud, Himlenes konge,

Gud, allmektige Fader.

Herre, du enbårne Sønn, Jesus Kristus,

Herre, vår Gud, Guds lam, Faderens Sønn,

du som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss.

Du som tar bort verdens synder, hør vår bønn.

Du som sitter ved Faderens høyre hånd, miskunn deg over oss.

For du alene er hellig, du alene er Herren,

du alene er Den Høyeste, Jesus Kristus,

med Den Hellige Ånd i Gud Faderens herlighet.

Amen.

 

Kirkebønn

Leder: Allmektige, miskunnsrike Gud, før oss til de evige gleder, så hjorden kommer dit hvor hyrden er gått forut. Ved vår Herre, Jesus Kristus.

Alle: Amen

Vi setter oss. En leser 1. lesning, Responsoriesalme, 2. lesning og Evangelievers.

 

1. lesning                                                                                                      Apg 2,14a.36–41

 

Gud har gjort ham til «Herren» – til sin Salvede

Første lesning står skrevet i Apostlenes gjerninger

På pinsedagen stod Peter frem sammen med de elleve, og erklærte med kraft:

«Hele Israel skal vite for visst: at denne Jesus, som dere korsfestet, ham har Gud gjort til ‘Herre’ – til sin Salvede.»

Som de stod og hørte på alt dette, rammet det dem i hjertet, og de spurte Peter og de andre apostlene: «Men hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte: «Vend om og la dere døpe, hver og én i Jesu Kristi navn, så dere kan få tilgivelse for deres synder. Da skal dere også få Den Hellige Ånds gave! For løftet gjelder dere og deres barn – og også ‘alle i det fjerne’, i så stort tall som Herren vår Gud vil kalle dem.»

Også mange andre ting la han dem inntrengende på hjerte, mens han innstendig bad dem: «La dere frelse fra dette villfarne folk!» Og de tok imot hans budskap og lot seg døpe; det var omkring tre tusen sjeler som den dagen sluttet seg til.

Slik lyder Herrens ord

Alle: Gud være lovet

 
Responsoriesalme                                                                            Sal 23 (22),1–3a. 3b–4. 5. 6

Omkved: Herren skal være deres hyrde
og føre dem til livets kilde.

Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod.
Han lar meg ligge på grønne enger.
Han fører meg til vann der jeg får hvile
og gir meg nye krefter.

Han leder meg på rette stier,
så jeg kan ære hans navn.
Selv om jeg går i dødsskyggens dal,
det onde skremmer meg ikke.
For, Herre, du er med meg,
din kjepp og din stav de trøster meg.

Du dekker mitt bord for fiendens øyne
og salver mitt hode med olje,
mitt beger er fylt til randen.

Bare miskunn og det som godt er
skal følge meg alle dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom lange tider.

2. lesning                                                                                                      1 Pet 2,20b–25

 

Nå er dere vendt tilbake til ham som er hyrde for deres sjeler

Annen lesning står skrevet i Peters første brev

Mine kjære:

Dersom dere har handlet vel og så får vondt å lide, men allikevel bærer det tålmodig, da er det en vakker ting i Guds øyne. Og det er dette dere er kalt til. For Kristus led for dere, og etterlot dere dermed et eksempel, så dere kunne følge i hans fotspor.

Han «gjorde ingen synd, og svik fantes ikke i hans munn», han ble hånet uten å svare igjen, han led uten å true, men betrodde sin sak til Ham som dømmer rettferdig; på sin egen kropp bar han våre synder opp på marterpælen, for at vi skulle dø fra våre synder og leve et liv i rettferd. «Ved hans sår er dere blitt leget.»

Det er jo sant, dere var «som villfarne får»; men nå er dere vendt tilbake til ham som er hyrde og vokter for deres sjeler.

Slik lyder Herrens ord

Alle: Gud være lovet

Halleluja                                                                                                                  Joh 10,14

Halleluja. Jeg er den gode hyrde, sier Herren.
Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Halleluja.

Evangelium                                                                                                             Joh 10,1–10

 

Det er jeg som er porten for fårene

Dette hellige Evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes

På den tid sa Jesus:

«Sann mitt ord! Den som ikke kommer inn gjennom porten i fårekveen, men stiger over muren et annet sted, han er en tyv og en røver. Men gjennom porten kommer fårehyrden selv. For ham lukker dørvokteren opp, og fårene hører hans stemme; så kaller han hvert av sine ved navn og leder dem ut. Når han har alle sine utenfor, går han i spissen for dem, og fårene følger ham fordi de kjenner ham på stemmen. Men en fremmed vil de flykte for istedenfor å følge, siden de ikke kjenner hans stemme.»

Slik talte Jesus til dem i bilder; men de forstod ikke hva det var han ville si dem.

Da tok Jesus på ny til orde: «Sann mitt ord! Det er jeg som er porten for fårene. Alle som er kommet før meg, er tyver og røvere, og fårene hørte heller ikke på dem. Det er jeg som er porten; den som går inn gjennom meg, er i sikkerhet; og han skal kunne gå inn og ut og beite fritt. Tyven kommer ikke for annet enn å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod.»

Slik lyder Herrens ord

Alle: Lovet være du Kristus

 

Meditasjonen

Vi setter oss. Leder leser meditasjonen

«Fårene hører hans stemme; så kaller han hvert av sine ved navn og leder dem ut» (Joh 10,27)

De som elsker hverandre, har lyst til å høre hverandres stemme. Gud elsker menneskeheten, han svarer på sitt folks rop (Jes 30,19). Jesus elsker Faren sin. Han hører sin Far. På samme måte elsker sannhetens Ånd Faderen og Sønnen, og han forteller hva han hører fra de to andre Personene i den Hellige Treenighet (Joh 16,13). Vi må lytte til Jesus Kristus og elske ham.

  1. Dagens Evangelium presenterer Jesus Kristus som den Gode Hyrde. Fra eldgamle tider har hyrdens bilde hatt en enorm kulturell og religiøs innflytelse. Hyrden har til enhver tid vært i nært forhold med dyrene i sin flokk. Og flokken erkjenner sin leder. Og flokken kan skille mellom sin hyrde og de fremmede (Joh 10,3-4.14). Hyrden må ha visdom, klarsynthet og empati. På den andre siden, må hyrden kunne leve et liv under harde vekslende værforhold som ved varme om dagen og kulde om natten (1. Mos 31,40).

Språk, allegoriske bilder og Jesu lære beriker betydningen i dette kapitelet. I dag stopper vi opp på en setning for å betrakte forholdet mellom Jesus som den Gode Hyrde og oss som hans får: «Fårene hører hans stemme; så kaller han hvert av sine ved navn og leder dem ut» (Joh 10,27). Den Gode Hyrde og hans får kan kommunisere med hverandre ved «stemme». Phonē er den hørbare lyden som levende vesener produserer i halsen. “Fuglene under himmelens bolig synger mellom greinene” (Sal 104,12). Turtelduens røst kan høres igjen i landet (jf. Høys2,12). Den elskedes stemme er myk (jf. Høys 2,14). Fårene har sine egne stemmer. Hyrden forstår flokkens stemme, og han svarer dem på en effektiv måte.

Vår Gud er usynlig, og han viser seg synlig ved å tale med oss gjennom sin eneste Sønn. Jesus Kristus er Guds Ord. Ved å bli menneske brukte han menneskers ord og stemme for å kommunisere til oss hva Gud vil snakke med oss om. Gud taler til oss gjennom i Jesus Kristus (Heb 1,1-2). Derfor anbefalte Gud oss å lytte til Jesus: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!» (Mark 9,7).

«Å høre Jesus» eller «å høre den Gode Hyrdes stemme» betyr å adlyde ham, å gjøre Guds vilje. «Å høre den Gode hyrdes stemme» driver hans får til å følge ham: “Hyrden går foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans stemme» (v. 4). Den Gode Hyrde fører dem til det evige liv: «Den som hører Guds Sønns stemme skal leve» (Joh 5,25). Den blindfødte hørte Jesus, og han fikk synet igjen (jf. Joh 9,27).

Den Hellige Skrift var skrevet for oss. Å lytte eller ikke å lytte til Guds Ord er et spørsmål om liv eller død. Den som hører Jesus, følger ham og omfavner hans lære og hører til hans får: «Fårene hører hans stemme» (v. 2). Det er ikke nok med overfladisk lytting. Det er ikke nok å lytte noen ganger: vi må alltid lytte. De som elsker er alltid oppmerksomme på stemmen til sin kjære.

  1. Vi, kristner er Kristi får i nåde. Salme 95,7 (nittifem vers 7) sier: «For han er vår Gud, vi er folket han gjeter, flokken i hans hånd. Ville dere bare høre hans røst i dag!» (Sal 95,7; Esek 34,31).

Vi er Kristi får, vi erkjenner hans stemme fordi hans stemme skiller seg ut fra den fremmedes stemme (Joh 10,5). Jesu stemme og lære kan ikke blandes med de skriftlærdes, fordi han lærte folket med myndighet (jf. Mark 1,22). Jesu stemme er brudgommens stemme til sine venner, det er Kirken, den gleder seg over å høre ham (Joh 3,29). Vi lengter etter Jesu stemme: «Hør, det er min kjæreste» (Høys 2,8), «La meg få se deg, la meg få høre stemmen din! For stemmen er myk og skikkelsen skjønn» (Høys 2,14).

Denne verden er full av stemmer. Menneskene er ivrige og nysgjerrige etter nyheter, informasjon. Disse stemmene blir lett som et brøl som overdøver alt. Det fører til at vi lever et overfladisk liv, og vi er ikke i stand til å gå dypt inn i vårt indre for å høre den sanne Stemmen. Når vi ber, forblir vi ofte på overflaten. Vi hører Guds Ord, men det er veldig vanskelig at Guds Ord trenger inn i vår sjels dyp, som et frø sådd i den gode jorden (jf. Matt 13,23).

Vi må følge Jesus, forbildet vårt, dra til et øde sted for å be der (jf. Mark 1,35). Vi må alle lære av Gud, fordi hvis vi hører på Far, kommer vi til Jesus (jf. 6,45). Vi må la Guds Ord inngå i vårt liv for å opplyse oss, lede oss og forvandle oss.

Sta. Elisabeth av den Hellige Treenighet lærte oss å høre Guds stemme. Hun forklarte det ved å sitere salme 45,11: «Hør, datter, se hit og vend øret til! Glem ditt folk og din fars hus» (Sal 45,11). Hun forklarte: «For å høre Gud, må vi glemme vår fars hus, dvs. alt som hører til det naturlige livet. Å glemme sitt eget folk er det vanskeligste, fordi slike folk er verden som er blitt en del av oss selv, sliksom: det menneskelige følelsesliv, minner, tanker …, og et ord «ego, jeg». Vi må glemme «ego, oss selv» totalt, og forlate det; og når vi har brutt med det, når vi er frigjort fra alt, skal Gud bli forelsket i vår skjønnhet».

Med Sta. Elisabeths bønn, sier vi til Gud: «Å Jesus Kristus, du er mitt Guds Ord som var hos Gud i evighet, jeg vil bruke hele mitt liv til å lytte til deg!».

 

Vi er stille for å meditere og be til Gud om det vi har hørt.

Vi står og be sammen Trosbekjennelsen.

 

Trosbekjennelsen

Jeg tror på én Gud …

den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,
alle synlige og usynlige ting.
Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn,
født av Faderen fra evighet.
Gud av Gud, lys av lys,
sann Gud av den sanne Gud,
født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.
Ved ham er alt blitt skapt.
For oss mennesker og for vår frelses skyld
steg han ned fra himmelen.
Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd
av Jomfru Maria,
og er blitt menneske.

Han ble korsfestet for oss,
pint under Pontius Pilatus og gravlagt.
Han oppstod den tredje dag, etter Skriften,
fór opp til himmelen,
og sitter ved Faderens høyre hånd.
Han skal komme igjen med herlighet
og dømme levende og døde,
og på hans rike skal det ikke være ende.
Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver,
som utgår fra Faderen og Sønnen,
som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges,
og som har talt ved profetene.
Jeg tror på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke.
Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse.
Jeg venter de dødes oppstandelse
og det evige liv.
Amen

 

Forbønner

L: Kjære kristne! Kristus er hyrden som kjenner hver av oss ved navn. La oss be ham hjelpe oss til alltid å gjenkjenne hans stemme og trofast følge ham etter:

L: For alle med pastoralt oppdrag og ansvar i Kirken,
at de må fremstå som gode og verdige medhyrder
til den gode fårehyrde, Jesus Kristus.

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: For dem som opptrer som tyver og røvere i Kirken,
at de må bli rammet i hjertet og omvende seg.

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: For alle hjordens villedede og lidende får.

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: At vår menighet må ta godt imot og la seg lede
av de hyrder som kommer med kall og oppdrag
fra ham som kalles Porten i fårekveen og for fårene.

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: Om at Kristus fortsatt må kalle unge menn blant oss
til prestetjeneste for å ta del i hans hyrdegjerning,
og at dette må bli lett for dem.

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: At kallet til oppbrudd fra den vanlige livsform
for å vie seg helt til Gud som ordensfolk
– nonner og munker, brødre og søstre –
må være levende og fruktbringende også hos oss.

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: Allmektige Gud, himmelske Far,
du har satt Jesus Kristus til hyrde og vokter for våre sjeler.
Bevar oss hos ham, vi som var som villfarne får.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

 

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde. Amen.

Guds lam

Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder,
gi oss din fred.

Åndelig kommunion[1]

Vi kan bruke våre egne ord eller følgende bønn:

Min Jesus, jeg tror fullt og fast at du er til stede i det aller helligste sakramentet. Jeg elsker deg over alt, og min sjel lengter etter deg. Siden jeg nå ikke kan motta deg i sakramentet, kom åndelig til mitt hjerte. Jeg forener meg helt med deg, tillat aldri at jeg skilles fra deg. Amen

Stillhet for å forene oss med Jesus

Avslutningsbønn

Leder: Gode hyrde, se i nåde til din hjord, som du har gjenløst ved din Sønns dyre blod, og før den til den evige hvile. Ved Kristus, vår Herre.

 

Utsendelse

 

Leder: Herre velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv.

Alle: Amen

………………………………………………………………………………………………..

Familien kan be Regina caeli etter Guds Ord tjeneste, og be om beskyttelse mot koronaviruset

REGINA CAELI

Bes istedenfor Angelus fra påskedag t.o.m pinsedag.

V: Fryd deg, du Himmeldronning. Halleluja.
S: For han som du ble verdig til å bære. Halleluja.

V: Han er oppstanden som han sa. Halleluja.
S: Be for oss til Gud. Halleluja.

V: Gled deg og juble, Jomfru Maria. Halleluja.
S: For Herren er sannelig oppstanden. Halleluja.

La oss be: Gud, du som har verdiget deg ved din Sønns, vår Herres Jesu Kristi oppstandelse å fryde verden, gi oss den nåde, at vi ved hans jomfruelige mor Marias forbønn må oppnå det evige livs gleder. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

 

SUB TUUM PRÆSIDIUM

Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds Mor.

Ta nådig imot de bønner vi ber i våre trengsler,

og frels oss fra alle farer.

Du evige Jomfru velsignet og herlig.

(Den eldste kjente Mariabønn, 300-tallet)

 

Bønn om beskyttelse mot koronaviruset og hjelp for de rammede

Herre Jesus Kristus, send Den Hellige Ånd over vår verden, som er rammet av koronaviruset. Helbred med din godhet dem som er rammet av sykdom. Vern om dem som står i fare for smitte. Styrk dem som pleier de syke. Hjelp oss alle til å vende om og ha tillit til deg. Amen

Mai måned: Be rosenkransen med pave Frans

I et brev oppfordrer pave Frans alle troende til å be rosenkransen i mai måned.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

 

Kjære brødre og søstre,

Snart er det mai, måneden da Guds folk i høyere grad gir uttrykk for sin kjærlighet og hengivenhet til jomfru Maria. I mai er det tradisjon for å be rosenkransen hjemme i familien. Dessuten «tvinger» pandemien oss til å få mer ut av livet hjemme, også fra et åndelig synspunkt.

Så jeg vil foreslå for alle å gjenoppdage hvor fint det kan være å be rosenkransen hjemme i mai måned. Man kan gjøre det sammen, eller hver for seg; vurder gjerne begge mulighetene og velg ut fra deres egen situasjon. Hemmeligheten er uansett enkelhet; og det er lett å finne gode bønnemønstre å følge – også på internett.

Dessuten tilbyr jeg dere to bønner til Vår frue, som dere kan si fram ved slutten av rosenkransen. Jeg vil selv be dem i mai måned, i åndelig forening med dere. Jeg legger bønnene ved dette brevet, slik at de blir tilgjengelige for alle.

Kjære brødre og søstre, når vi med vår mor Marias hjerte sammen betrakter Kristi ansikt, forbindes vi, som en åndelig familie, tettere sammen, og det blir lettere for oss å overvinne denne prøvelsen. Jeg vil be for dere, særlig for dem som lider mest, og vær så snill og be for meg. Jeg takker dere og velsigner dere av hjertet.

 

Roma, Laterankirken, 25. mars 2020
Festen for evangelisten Markus
Pave Frans

 

Første bønn

O Maria,
du skinner alltid under vår vandring
som et tegn på frelse og håp.
Vi overgir oss til deg, Frelse for syke,
som ved foten av korset delte Jesu smerte
og holdt fast ved din tro.

Du, Det romerske folks frelse,
vet hva vi trenger,
og vi er sikre på at du vil se til at
etter denne prøvelsestiden
vil det igjen kunne bli glede og fest,
som i Kana i Galilea.

Hjelp oss, du Den guddommelige kjærlighets mor,
å forme oss etter Faderens vilje
og gjøre det som Jesus sier til oss,
han som tok bort våre lidelser
og selv bar våre smerter,
for ved korset å føre oss
til oppstandelsens glede.
Amen.

Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds mor.
Ta nådig imot de bønner vi ber i våre trengsler,
og frels oss fra alle farer.
Du evige jomfru, velsignet og herlig.

Andre bønn

«Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds mor.»

I denne dramatiske situasjonen,
med angst og lidelse over hele verden,
tyr vi til deg, Guds mor og vår mor,
og tar vår tilflukt under ditt vern.

O jomfru Maria,
se til oss i barmhjertighet
i denne koronaviruspandemien,
og trøst alle dem sørger over tapet av sine kjære,
som kan hende ble gravlagt på en hjerteskjærende måte.
Støtt dem som engster seg for sine syke,
som de på grunn av smittefare ikke får komme nær.
Gi fortrøstning til dem som lever i angst for en usikker fremtid
og for konsekvensene for økonomi og arbeid.

Guds mor og vår mor,
bønnfall Gud, barmhjertighetens Far,
om at denne harde prøvelsen må ta slutt
og om at håp og fred igjen må lyse i horisonten.
Virk inn på din guddommelige sønn,
slik du gjorde i Kana,
og be ham trøste familiene til syke og døde
og åpne deres hjerte for tillit.

Beskytt legene og sykepleierne,
alt helsepersonell og alle frivillige
som i denne nødsituasjonen står i fremste linje
og setter sitt eget liv i fare,
for å redde andres liv.
Ledsag dem i deres heltemodige innsats
og gi dem styrke, godhet og helse.

Vær med dem som dag og natt bistår de syke
og med prestene,
som med pastoral omsorg og evangelisk innsats
forsøker å hjelpe og støtte alle.

Hellige jomfru,
opplys vitenskapsfolkenes forstand,
slik at de finner ut hvordan viruset kan bekjempes.

Bistå dem som bærer ansvaret for nasjonene,
slik at de med visdom, omsorg og gavmildhet
hjelper alle dem som ikke har det de trenger for å leve,
ved å legge til rette for sosiale og økonomiske løsninger
som er fremsynte og solidariske.

Allerhelligste Maria,
rør ved samvittighetene slik at de store summene
som brukes til stadig mer og stadig mer finurlig krigsmateriell
i stedet øremerkes forskning på forebyggelse
av lignende katastrofer i fremtiden.

Elskede mor,
la samhørighetsfølelsen vokse over hele verden,
i bevissthet om det båndet som forener oss alle,
slik at vi, som solidariske søsken,
yter hjelp til de mange fattige og trengende.
Hjelp oss å holde fast ved troen,
være utholdende i vår tjeneste
og be til stadighet.

O Maria, du sorgfulles trøster,
omfavne alle dine barn i nød,
få Gud til å gripe inn med sin allmektige hånd
og befri oss fra denne forferdelige epidemien,
slik at livet igjen kan bli fredelig og gå sin vante gang.

Vi overgir oss til deg,
du som skinner under vår vandring
som et tegn på frelse og håp,
du barmhjertige, du trofaste, du milde jomfru Maria.
Amen.

http://www.katolsk.no/nyheter/2020/04/mai-maned-be-rosenkransen-med-pave-frans

 

Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe hjemme!

Ønsker alle en riktig god søndag!

[1] Åndelig kommunion er å holde vår kjærlighet og lengsel etter Jesus i eukaristien levende.

 

2 Comments

  1. Pingback: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm A (3 tháng 5) – St. Ansgar menighet

  2. Pingback: CELEBRACJA LITURGII SŁOWA NA 4. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ (3. Maja) – St. Ansgar menighet

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *