FEIRING AV GUDS ORDS TJENESTE 5. SØNDAG I FASTEN (29. MARS)

FEIRING AV GUDS ORDS TJENESTE I FAMILIEN 5. SØNDAG I FASTEN (29. MARS)

 

Alle i familien samler seg foran et krusifiks, tenner lys, og begynner med korstegnet. En i familien leder Guds Ords tjeneste. Vi står:

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Syndsbekjennelse

Jeg bekjenner for Gud, Den Allmektige, og for dere alle,
at jeg har syndet meget
i tanker og ord, gjerninger og forsømmelser
ved min skyld.
Derfor ber jeg den salige jomfru Maria,
alle engler og hellige
og dere alle:
be for meg til Herren, vår Gud.

Kyrie eleison

Kyrie, eleison.

Kyrie, eleison.

 

Christe, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

Kyrie, eleison.

 

Kirkebønn

Leder: Herre, vår Gud, av kjærlighet til verden overgav din Sønn seg til døden. Hjelp oss å bli i hans kjærlighet og leve ved din nåde alene. Ved vår Herre, Jesus Kristus.

Alle: Amen

Vi setter oss. En leser 1. lesning, Responsoriesalme, 2. lesning og Evangelievers.

 

1. lesning                                                       Esek 37,12b–14

 

Jeg gir dere min Ånd så dere blir levende

Første lesning står skrevet i Esekielsbok

Så sier Herren Gud: Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av dem. Så fører jeg dere til Israels land. Dere skal sanne at jeg er Herren, når jeg åpner gravene deres, mitt folk, og lar dere stige opp av dem. Jeg gir dere min Ånd så dere blir levende, og lar dere bo i deres eget land. Da skal dere sanne at jeg, Herren, har talt og setter det i verk, lyder ordet fra Herren.

Slik lyder Herrens ord

Alle: Gud være lovet

Responsoriesalme                                  Sal 130 (129),1–2. 3–4ab. 4c–6. 7–8

Omkved: Hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsningens fylde.

Fra dypet kaller jeg på deg, Herre,
Herre, hør min røst.
Gjør ditt hjerte lydhørt
for mitt tryglende rop.

Om du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen,
så vi med ærefrykt skal tjene deg.

Jeg setter min lit til Herren,
min sjel håper på hans ord.
Min sjel lenges etter Herren
mer enn vekteren lenges etter morgenrøden.
Mer enn vekteren etter morgenrøden
lenges Israel etter Herren.

For hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsingens fylde.
Og han skal forløse Israel
fra all dets syndeskyld.

2. lesning

Rom 8,8–11

Hans Ånd, som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere

Annen lesning står skrevet i Paulus’ brev til romerne

Brødre, de som følger den syndige natur, kan ikke være etter Guds sinn. Men dere lever ikke naturens liv, men Åndens, så sant Guds Ånd bor i dere.

Den som ikke eier Kristi Ånd, hører ikke ham til; men dersom Kristus bor i dere, vil legemet nok være døden undergitt på grunn av synden, men ånden levende i kraft av rettferdigheten. Og så sant hans Ånd, som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppreiste fra de døde Kristus Jesus, også gi deres dødelige legemer liv ved sin Ånd som bor i dere.

Slik lyder Herrens ord

Alle: Gud være lovet

 

Vi står.

Evangelievers                                                                                                          Joh 11,25a.26

Jeg er oppstandelsen og livet, sier Herren.
Den som tror på meg, skal aldri i evighet dø.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 11,1–45

 

Jeg er oppstandelsen og livet

Dette hellige Evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes

En mann som het Lasarus, var syk; han var fra Betania, den landsbyen hvor Maria og hennes søster Marta bodde. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørret hans føtter med sitt hår. Og Lasarus, som var syk, var hennes bror. Søstrene sendte da bud etter ham og lot si: «Herre, din venn er syk.» Da Jesus hørte det, sa han: «Denne sykdommen ender ikke med døden, men med å fremme Guds ære; for gjennom den skal guddomsglansen skinne om Guds sønn.»

Jesus holdt meget av både Marta og hennes søster og Lasarus.

Etter at han hadde hørt om sykdommen, ble han værende hvor han var i to dager til; først da sa han til disiplene: «La oss gå tilbake til Judea.»

[Disiplene svarer: «Rabbi, nylig prøvde jødene å stene deg, og enda vil du gå tilbake dit?»

Jesus svarte: «Har ikke dagen tolv timer? Og den som går om dagen, snubler ikke, takket være dagslyset som lar ham se; men den som er ute og går om natten, han snubler, for da er lyset borte.»

Og derpå lar han til: «Lasarus, vår venn, har lagt seg til hvile; jeg går for å vekke ham.»

Hans disipler sa da til ham: «Herre, dersom han hviler, blir han nok frisk igjen.» Men Jesus hadde talt om hans død; de derimot trodde at det var søvnens hvile han mente.

Da sa Jesus like ut: «Lasarus er død, og for deres skyld er jeg glad jeg ikke var der, så dere kan lære å tro. Men la oss nå gå til ham!»

Thomas (han som kalles Didymos) sier da til de andre disiplene: «La oss gå med, vi også, så dør vi sammen med ham!»]

Da Jesus kom frem, fant han at Lasarus allerede hadde ligget fire dager i graven. [Betania ligger bare omkring femten stadier fra Jerusalem, og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror.]

Da Marta hørte at Jesus nærmet seg, gikk hun ham i møte; Maria satt hjemme i huset. Og så sier Marta til Jesus: «Herre, dersom du hadde vært her, da ville min bror ikke vært død! – Men fremdeles vet jeg, at alt du ber Gud om, det gir han deg …»

Jesus svarer: «Din bror skal oppstå.»

Og Marta sier: «Jeg vet at han skal oppstå: Ved oppstandelsen på den ytterste dag.»

Jesus svarer på ny: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve, om han enn er død. Og enhver som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

Hun sier: «Ja, herre; jeg er fullt forvisset om at du er Messias, Guds Sønn, han som skulle komme til verden.»

[Og med disse ord gikk hun av sted, kalte på sin søster Maria og hvisket til henne: «Mesteren er her; han spør etter deg.» Straks Maria hørte det, reiste hun seg skyndsomt og gikk ut til ham. Jesus var ennå ikke kommet inn i landsbyen, han befant seg fremdeles der hvor Marta var kommet ham i møte. Jødene som var sammen med Maria inne i huset for å trøste henne, så at hun reiste seg så plutselig og gikk ut; de fulgte da etter, for de tenkte at hun gikk bort til graven for å gråte der.

Da Maria nå kom frem dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for hans føtter og sa: «Å herre, dersom du hadde vært her, da ville min bror ikke vært død!»

Jesus så hvordan hun gråt, både hun og jødene som var kommet i følge med henne.] Beveget og rystet i sin sjels innerste spurte han da: «Hvor har dere lagt ham?»

De svarer: «Kom skal du se, herre.» Jesus gråt. Og jødene sa: «Se hvor han holdt av ham!» Men noen av dem sa også: «Han som åpnet den blindes øyne, kunne han ikke gjort slik at denne mannen ikke døde?»

Atter heftig beveget kommer da Jesus frem til graven. Det var en hulegrav, med en stor sten over.

Jesus sier: «Ta stenen bort!»

Marta, den dødes søster, innvender: «Herre, han stinker sikkert allerede; det er nå alt på fjerde dagen.»

Men Jesus svarer: «Sa jeg deg ikke, at dersom du tror, skal du få se Guds herlighet lyse?» De tok da stenen vekk. Og Jesus vendte sitt blikk mot det høye, og sa: «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg; men dette sier jeg, for at hele denne mengden som står her omkring, skal tro at du har sendt meg.» Og som han hadde sagt dette, ropte han med kraftig stemme: «Lasarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med hender og føtter omviklet av linnetstrimler, og med en svetteduk bundet over ansiktet. Jesus sier til dem: «Hjelp ham løs, og la ham gå.»

Mange av jødene som var kommet ut til Maria og hadde sett hva han gjorde, kom da til troen på ham.

Slik lyder Herrens ord

Alle: Gud være lovet

Meditasjonen

Vi setter oss. Leder leser meditasjonen

I dypet av hver virkelighet er det et liv. Mennesker og andre skapningers liv på jorden er alltid under trusselen av døden og uendelige former av ødeleggelser, sliksom sykdom, aldring, katastrofer … og døden.  Og i deres hjerter lengter menneskene etter en utvei til å berge livet, og hvis en må dø, hvordan kan en finne en utvei til livet.

 1. Dagens lesninger snakker om forskjellige former for død i menneskers verden. Første lesning forteller om Israels folk som var i eksil i Babylon. Eksil er en situasjon til en person eller et folk som er langt bort fra sitt eget land, og det blir sett på som døden på grunn av synder mot Gud. Profeten Esekiel så på dem som om de var i gravene deres. I annen lesning snakker St. Paulus om «at kroppen er død på grunn av synden» (Rom 8,10), og i Evangeliet forteller Evangelisten at Lazarus døde på grunn av en sykdom (John 11,1.14).

Samtidig snakker lesningene også om frigjørelse fra døden og gjenopprettelse til livet for menneskene. Esekiel snakker om at Herren skulle åpne gravene til sitt folk, det betyr at han skulle føre dem tilbake til landet. St. Paulus snakker om at Gud skal oppreise oss og «gi våre dødelige kropp liv ved sin Ånd» (Rom 8,11), og Evangeliet viser at Jesus gjorde det siste jærtegnet ved å oppreise Lazarus fra døden ved å si: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve, om han enn er død. Og enhver som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø» (John 11,25-26).

Jesus snakket om «oppstandelsen, livet og døden i forhold til troen da han nærmet seg lidelsen. Noen jøder trodde på dødes oppstandelse. Vi hørte om dette i historien om de syv brødrene som tok seg en hustru i Evangeliet ifølge Lukas (20,27-40). Men ingen på den tiden trodde på at Jesus var oppstandelsen og livet, og at han kunne oppreise de døde til oppstandelse. Jesus krevde av Marta at hun skulle tro på Ham; og Marta representerer oss. Oppstandelsen og livet som Jesus gir oss er ikke «på den siste dag» sliksom Marta trodde på, men nå, fordi hvor Jesus er, der er oppstandelsen og livet

Jesus er oppstandelsen og livet. Hans liv ble åpenbart i store tegn og undre (4,50-53), i symbolene som viser til livet som kommer fra ham: «Jeg er livets brød» (John 6,35), «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, … har livets lys» (Joh 8,12 1), «Jeg er livet» (Joh 14,6), «Vannet som jeg vil gi … veller fram og gir evig liv» (jf. 4,14). Det fullkomne liv som Jesus gir oss er det guddommelige livet og oppstandelsen.

St. Augustin forklarte oss hva liv er, og hva død er. Han sa: «Når dør sjelen? Når sjelen mangler troen. Når dør kroppen? Når den mangler sjelen. Troen er sjelen din. Den som tror på Jesus er ikke lenger død, selv om kroppen dør, lever sjelen inntil kroppen står opp igjen … Og alle som lever i kroppen og tror på Jesus, selv om han midlertidig dør en fysisk død, vil ikke dø for alltid i åndens liv og i udødelighet av oppstandelsen». Den troendes tro er Kristi oppstandelse.

 1. Jesus krever av oss å tro på ham med en betingelsesløs tro. Han setter det jordiske livet i forhold til det evige livet. Og han viste oss at troen overvinner den kroppslige døden, og livet på jorden får en ny dimensjon i Jesus.

Til Jesu spørsmål, bekjente Marta troen på ham: «Jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden» (Joh 11,27; 17,3). Vår tro har et innhold. Vi tror at «Jesus er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden». Troen har ikke makt i seg selv, men den kan danne et fellesskap mellom Gud og oss. Den kan føre oss til å møte Gud. Og troen forener oss med Jesus Kristus, som Faderen sendte til oss. Og i ham har vi det evige liv (Joh 6,47).

St. Paulus oppfordrer oss i annen lesning til å ikke følge kjøttets begjær, fordi det er fiendskap mot Gud og Ånden. Det drar oss lang bort fra Gud, vår Livs kilde. Men når vi lar Guds Ånd bo i oss, og driver oss til å korsfeste kjøttet med dets lidenskaper og begjær (Gal 5,24), skal vi få livet og oppstandelsen. Hvis den fysiske døden er nødvendig for å gå inn i det nye livet med Kristus, hvor mye mer er det nødvendig å dø for syndene, slik at vi skal ha det evige liv.

Vi tror på Jesus Kristus, som er oppstandelsen og livet. Han elsket oss og ga seg selv for oss. Derfor må vi ikke lenger leve for oss selv, med for Kristus i oss (Gal 2,20; x. Fil 1.21; Rom 8,2). Amen.

 

Vi er stille for å meditere og be til Gud om det vi har hørt.

Vi står og be sammen Trosbekjennelsen.

 

Trosbekjennelsen

Jeg tror på én Gud …

den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,
alle synlige og usynlige ting.
Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn,
født av Faderen fra evighet.
Gud av Gud, lys av lys,
sann Gud av den sanne Gud,
født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.
Ved ham er alt blitt skapt.
For oss mennesker og for vår frelses skyld
steg han ned fra himmelen.
Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd
av Jomfru Maria,
og er blitt menneske.

Han ble korsfestet for oss,
pint under Pontius Pilatus og gravlagt.
Han oppstod den tredje dag, etter Skriften,
fór opp til himmelen,
og sitter ved Faderens høyre hånd.
Han skal komme igjen med herlighet
og dømme levende og døde,
og på hans rike skal det ikke være ende.
Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver,
som utgår fra Faderen og Sønnen,
som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges,
og som har talt ved profetene.
Jeg tror på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke.
Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse.
Jeg venter de dødes oppstandelse
og det evige liv.
Amen

 

Forbønner

L: Kjære kristne! Ved dåpen har Den Hellige Ånd åpnet gravene og gitt oss del i det nye liv som Gud hadde lovet alt i Den gamle pakt. La oss be om å bli bevart i dette liv:

L: For alle kristne i hele verden,
at årets påskefeiring må fornye bevisstheten
om det nye og evige liv som vi mottok ved vår dåp. ℞

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: At det håp som Kristus alt tente i verden
da han vakte Lasarus opp fra de døde,
også med rette må prege den offentlige virksomhet. ℞

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: At de som sørger etter å ha mistet sine kjære,
må få nytt håp fra Kristus som oppvekker døde. ℞

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: At vi i vår omgang med dem som har mistet sine kjære,
likesom Jesus må gråte med de gråtende. ℞

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: At Gud vil styrke vår tillit til Ham, bevare oss for smitte og hjelpe oss å vende oss i bønn og bot til Ham. ℞

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: Allmektige, evige Gud, ved Kristus, han som er oppstandelsen og livet,
har du gitt oss det evige liv. Gi oss å forbli i dette liv. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

 

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde. Amen.

Guds lam

Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder,
gi oss din fred.

Åndelig kommunion[1]

Vi kan bruke våre egne ord eller følgende bønn:

Min Jesus, jeg tror fullt og fast at du er til stede i det aller helligste sakramentet. Jeg elsker deg over alt, og min sjel lengter etter deg. Siden jeg nå ikke kan motta deg i sakramentet, kom åndelig til mitt hjerte. Jeg forener meg helt med deg, tillat aldri at jeg skilles fra deg. Amen

Stillhet for å forene oss med Jesus

Avslutningsbønn

Leder: Herre, vi har mottatt pantet på det evige liv, og allerede her på jorden har vi smakt brød fra himmelen. Ydmykt ber vi deg, Herre, la det som sakramentet virker i oss, bli fullbyrdet i handling. Ved Kristus, vår Herre.

 

Utsendelse

 

Leder: Herre velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv

Alle: Amen

………………………………………………………………………………………………..

Familien kan be Angelus etter Guds Ord tjeneste, og be om beskyttelse mot koronaviruset

ANGELUS

V: Herrens engel brakte Maria det glade budskap.
S: Og hun unnfanget ved den Hellige Ånd.

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinnene, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

V: Se jeg er Herrens tjenerinne.
S: Det skje meg etter ditt ord.

Hill deg, Maria…

V: Og Ordet ble kjød.
S: Og tok bolig iblant oss.

Hill deg, Maria…

V: Be for oss, Guds hellige mor.
S: At vi må bli verdige til Kristi løfter.

Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

HILL DEG, DRONNING

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor. Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset! Til deg roper vi, Evas landflyktige barn. Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal. Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss. Og når vår utlendighets tid er forbi, vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt. Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.

 

 

Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe hjemme!

Ønsker alle en riktig god søndag!

[1] Åndelig kommunion er å holde vår kjærlighet og lengsel etter Jesus i eukaristien levende.

 

1 Comment

 1. Anne Beatrice

  Tusen takk for hver gang vi får Guds ord.
  Det er til god hjelp, spesielt i den krisetiden.
  Gud velsigner dere også.

  Reply

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

seven + ten =