FEIRING AV GUDS ORDS TJENESTE I FAMILIEN 3. SØNDAG I PÅSKETIDEN (26. APRIL)

FEIRING AV GUDS ORDS TJENESTE I FAMILIEN SØNDAG I PÅSKETIDEN (26. APRIL)

Alle i familien samler seg foran et krusifiks, tenner lys, og begynner med korstegnet. En i familien leder Guds Ords tjeneste. Vi står:

 

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Syndsbekjennelse

Jeg bekjenner for Gud, Den Allmektige, og for dere alle,
at jeg har syndet meget
i tanker og ord, gjerninger og forsømmelser
ved min skyld.
Derfor ber jeg den salige jomfru Maria,
alle engler og hellige
og dere alle:
be for meg til Herren, vår Gud.

Kyrie eleison

Kyrie, eleison.

Kyrie, eleison.

 

Christe, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

Kyrie, eleison.

 

Gloria

Ære være Gud i det høyeste …

 

og fred på jorden for mennesker av god vilje.

Vi priser deg,

vi velsigner deg,

vi tilber deg,

vi forherliger deg,

vi takker deg for din store herlighet,

Herre, vår Gud, Himlenes konge,

Gud, allmektige Fader.

Herre, du enbårne Sønn, Jesus Kristus,

Herre, vår Gud, Guds lam, Faderens Sønn,

du som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss.

Du som tar bort verdens synder, hør vår bønn.

Du som sitter ved Faderens høyre hånd, miskunn deg over oss.

For du alene er hellig, du alene er Herren,

du alene er Den Høyeste, Jesus Kristus,

med Den Hellige Ånd i Gud Faderens herlighet.

Amen.

 

Kirkebønn

Leder: Gud, du livets Herre, la ditt folk alltid juble nå da sjelen igjen er blitt ung. Du har skjenket oss gleden ved å være gjeninnsatt i barnekårets herlighet. Styrk oss i håpet mens vi venter på oppstandelsens dag. Ved vår Herre, Jesus Kristus.

Alle: Amen

Vi setter oss. En leser 1. lesning, Responsoriesalme, 2. lesning og Evangelievers.

 

1. lesning                                                                   Apg 2,14.22–23

 

Det var jo ikke mulig at døden skulle kunne holde ham fast

Første lesning står skrevet i Apostlenes gjerninger

På pinsedagen stod Peter frem sammen med de elleve, og erklærte med kraft:

«Menn av Juda! Og alle dere andre her fra Jerusalem! Jeg har noe å si dere – så hør godt etter! – Menn av Israel! Lytt til mine ord!

Jesus Nasoreeren, denne mann som Gud selv utpekte for dere gjennom mektige gjerninger, under og jærtegn – ja, dere vet selv hva for store ting Gud gjorde blant dere gjennom ham – han ble gitt i deres vold, slik som Gud også hadde fastsatt det i sin plan og forut visste det; og dere drepte ham ved å la hedningene klynge ham opp. Men Gud lot ham oppstå og løste ham av dødens ve; det var jo ikke mulig at den skulle kunne holde ham fast. For så heter det om ham hos David:

‘Jeg har alltid Herren for mine øyne; for han er ved min høyre, så jeg ikke skal vakle. Derfor gleder mitt hjerte seg, og min tunge jubler. Selv min kropp skal leve i håpet, for du vil ikke overlate min sjel i dødsrikets vold, ikke la din Hellige møte oppløsningen. Du har lært meg veien til livet å kjenne, og du skal fylle meg med glede ved ditt nærvær.’»

Slik lyder Herrens ord

Alle: Gud være lovet

 

Responsoriesalme                                                                Sal 16 (15),1–2a og 5. 7–8. 9–10. 11

Omkved: Du lærer meg livets vei,
gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Vern meg, min Gud, jeg håper på deg.
Jeg sier til Herren: «Du er min Gud og mitt eneste gode.»
Herren er min arvedel, mitt beger,
min arv ligger trygt i dine hender.

Jeg priser Herren for hans råd,
for manende ord i mitt hjerte om natten.
Herren har jeg alltid for øye.
Med ham ved min høyre står jeg trygt.

Derfor gledes mitt hjerte, min tunge jubler,
i håp skal mitt legeme hvile.
Du overgir ikke min sjel til døden,
din Hellige til gravens oppløsning.

Du lærer meg livets vei,
gir meg gledens fylde for ditt åsyn,
evig salighet ved din høyre.

2. lesning                                                                                                      1 Pet 1,17–21

 

Dere ble frikjøpt ved blodet av et lyteløst offerlam – Kristi kostbare blod

Annen lesning står skrevet i Peters første brev

Kjæreste venner, er det så at dere i bønnen sier «Far» til ham som uten persons anseelse dømmer enhver etter sine gjerninger, så lev i ærefrykt for ham den tid dere ferdes her i fremmed land. Dere vet at det ikke var forgjengelige verdier, sølv eller gull, som fikk dere frikjøpt fra det fåfengte liv deres fedre gav dere i arv; prisen var blod av et lyteløst og plettfritt offerlam – Kristi kostbare blod. Til dette var han bestemt fra før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld har han nå trådt frem, i disse siste tider. Det er takket være ham dere tror på Gud, som oppvakte ham fra de døde og gav ham hans herlighet, slik at dere skulle sette deres tro og deres håp til Gud.

Slik lyder Herrens ord

Alle: Gud være lovet

 

Halleluja                                                                                                      Jf. Luk 24,32

Halleluja. Herre Jesus, forklar Skriftene for oss,
gjør våre hjerter brennende når du taler. Halleluja.

Evangelium                                                                                                 Luk 24,13–35

 

De kjente ham igjen da han brøt brødet

Dette hellige Evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes

To av disiplene var på vei til en landsby som het Emmaus, seksti stadier fra Jerusalem, og de talte sammen om alt det som var skjedd. Og mens de snakket og diskuterte, kom Jesus og slo følge med dem; men det var noe som bandt for øynene deres, så de ikke kjente ham igjen. Han sa da til dem: «Hva er det dere går og taler sammen om?»

De stanset og så bedrøvet opp, og den ene, som het Kleopas, svarte: «Du er visst den eneste i hele Jerusalem som ikke vet hva som er hendt der i disse dager?»

Han spurte: «Hva da?»

Og de svarte ham igjen: «Det med Jesus fra Nasaret! Han var en profet, og virket og talte med makt og myndighet, for Gud og hele folket. Men yppersteprestene og rådet lot ham dømme til døden og korsfeste, – mens vi hadde håpet at han var den som skulle befri Israel. Og dertil er det nå alt tredje dagen siden det hendte. I dag har riktignok noen av våre kvinner skaket oss opp: De gikk til graven i morges, men fant ham ikke; i stedet kom de tilbake og fortalte oss at de hadde sett et syn av engler, som sa at han levde. Da gikk noen av våre til graven og fant alt som kvinnene hadde sagt, men ham selv så de ikke.»

Da sa han til dem: «Hvor uforstandige dere er, og så trege til å tro hva profetene har sagt! Skulle ikke Messias nettopp gjennomgå alt dette, for på den måten å gå inn til sin herlighet?» Og så begynte han å forklare dem, helt fra Mosebøkene av og frem gjennom alle profetene, alt hva Skriften lærte om ham.

De nærmet seg nå landsbyen de skulle til. Han lot som han ville gå videre, men de bad ham innstendig om å bli, og sa: «Bli hos oss, for det lir mot kveld, dagen heller allerede!» Så gikk han med inn og ble hos dem. Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, velsignet det, brøt det og gav dem. Da fikk de sine øyne åpnet, og de kjente ham igjen, – men så var han borte for øynene på dem. Da sa de til hverandre: «Brant det ikke i hjertene våre, da han gikk der og talte til oss på veien og forklarte Skriftene for oss?»

Og i samme stund brøt de opp og vendte tilbake til Jerusalem, hvor de fant de elleve og vennene deres samlet, og disse kunne fortelle dem at Herren virkelig var oppstanden og hadde vist seg for Simon. Selv fortalte de da om det som hadde hendt på veien og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet.

Slik lyder Herrens ord

Alle: Lovet være du Kristus

Meditasjonen

Vi setter oss. Leder leser meditasjonen

«Jesus begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene» (Luk 24,27).

  1. Dagens Evangelium forteller om to av disiplene som var på vei til en landsby som het Emmaus. Jesus kom selv og slo følge med dem. Han stilte dem sonderende spørsmål som førte til at de ga en kort oppsummering av hva som hadde hendt i Jerusalem de siste dagene: Jesu lidelse og død. De hadde satt håpet til «Jesus av Nasaret» som var «en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket». De hadde håpet at han var den som skulle befri Israel. De hadde hørt at noen kvinner hadde gått ut til graven, men de fant ikke Jesu kropp, og de fortalte at de hadde sett engler som sa at han levde. Og dette hadde gjort dem mer forvirret og skuffet.

Etter å ha hørt dem fortelle, sa Jesus til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt!» (24,25), og Jesus begynte å forklare dem. Han fokuserte på det de manglet i forståelsen og troen deres. Han stilte dem et spørsmål og svaret til spørsmålet måtte være positivt: «Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» (24,26). Jesus ville insistere på at det var nødvendig at Han kom inn i sin herlighet gjennom lidelsen og døden. Dette var ikke lett å forstå, og den Hellige Skrift måtte opplyse dem om dette.

Den Oppstandne Jesus kom til dem og møtte dem midt i deres spørsmål. Han ble for dem eksegeten som tolket profetier som angikk ham. Han minnet dem om det han hadde sagt under forkynnelsen i Galilea, og han visste at dette måtte utføres og oppfylles i hans liv og gjennom hans død. Og dette ble forkynt i Kirken i de første dagene. St. Peter sa: «Men slik oppfylte Gud det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans Messias skulle lide» (Apg 3,18), «Men Gud lot ham oppstå og løste ham av dødens ve» (Apg 2,24).

Den Oppstandne minnet disiplene om det som sto i den Hellige Skrift og forklarte dem dette. Dette var et mirakel: «Han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene» (Luk 24,45). Verbet som brukes her dianoígo, i Evangeliene har alltid en terapeutisk betydning: det betegner åpningen av ørene til de døve og munnen til de stumme (jf. Mark 7,34), og av de åndelige øynene til de blinde (jf. Luk 24,31). Denne handlingen viste til Den Hellige Ånd. Han utførte den med sin guddommelige kraft for å åpne vår forstand, så vi kan forstå skriftene. Den Hellige Ånd fortsetter å virke i oss hver gang vi leser Den Hellige Skrift under hans inspirasjon (jf. Apg 16,14).

Troen på den Oppstandne renner ut av Den Hellige Skrift, og vi bekjenner den i Credo: «Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppstod den tredje dag, etter Skriften» (jf. 1 Kor 15,3-4). Troen fører oss inn i det fullkomne fellesskapet med Gud i nattverden, der vår tro næres av Eukaristien, der Herren åpner øynene våre for å kjenne ham, der vi forkynner: «Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer».

2- Den Hellige Skrift ble til på grunn av den Oppstandne Kristus. De kristne må lese, lytte og betrakte den Hellige Skrift for å tro på den Oppstandne Kristus. Jesus er nærværende i hver handling i Kirken. Det kristne samfunnet forstår seg selv, og Kirken kjenner Guds frelsesplan i lyset av den Oppstandne Kristus. Kristi historie må bli historien til hver av Jesu disipler og hvert kristne samfunn.

Jesu vei er veien til hans disipler og logikken i Jesu liv må være logikken i vårt liv. Fortellingen i Evangeliet retter oss mot den Eukaristiske feiringen med denne bønnen: «Bli hos oss». Vi trenger den Oppstandne Jesus til å bli hos oss for å ta del i våre problemer, å åpne vår forstand, å bryte brød for oss. Vi kan bruke bønnen skrevet av Pave emeritus Benedikt XVI til å be i familien vår:

«Bli hos oss, Herre, ledsag oss, selv om vi ikke alltid har gjenkjent deg. Bli hos oss, fordi skyggene samles rundt oss, og du er Lyset. Motløshet kryper inn i hjertene våre; og la dem brenne med sikkerhet om Påsken. Vi er sliten av reisen, men du trøster oss med brytning av brødet for å forkynne til våre brødre og søstre at du er oppstanden, og du har betrodd oss oppdraget til å vitne om din oppstandelse.»

«Bli hos oss, Herre, når tåke av tvil, tretthet og vanskeligheter oppstår rundt vår katolske tro: du som er selve sannheten, som åpenbarer Faderen for oss, opplyser tankene våre med ditt ord, og hjelper oss til å oppleve skjønnheten til å tro på deg».

«Bli hos vår familie, opplys dem når de tviler, støtt oss i våre vanskeligheter, trøst oss i lidelsene og utmattelsene når skygger samler seg rundt oss, som truer vår enhet og vår naturlige identitet. Du som er Livet bli i våre hjem, slik at hjemmene våre fortsetter å være reder der menneskeliv blir født på en sjenerøs måte, der en tar imot, elsker og respekterer livet fra unnfangelse til dets naturlige slutt.

«Herre, bli hos dem som er mest sårbare i våre samfunn; bli hos de fattige og ydmyke, hos dem som ikke alltid har funnet plass og støtte til å uttrykke sin kulturs rikdom og identitets visdom. Herre, bli hos barna våre og hos ungdommene våre, som er håpet og rikdommen vår … Å Gode Hyrde, bli hos de eldre og de syke. Styrke dem alle i troen, slik at de er dine disipler og misjonærer.»  Amen.

Vi er stille for å meditere og be til Gud om det vi har hørt.

Vi står og be sammen Trosbekjennelsen.

 

Trosbekjennelsen

Jeg tror på én Gud …

den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,
alle synlige og usynlige ting.
Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn,
født av Faderen fra evighet.
Gud av Gud, lys av lys,
sann Gud av den sanne Gud,
født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.
Ved ham er alt blitt skapt.
For oss mennesker og for vår frelses skyld
steg han ned fra himmelen.
Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd
av Jomfru Maria,
og er blitt menneske.

Han ble korsfestet for oss,
pint under Pontius Pilatus og gravlagt.
Han oppstod den tredje dag, etter Skriften,
fór opp til himmelen,
og sitter ved Faderens høyre hånd.
Han skal komme igjen med herlighet
og dømme levende og døde,
og på hans rike skal det ikke være ende.
Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver,
som utgår fra Faderen og Sønnen,
som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges,
og som har talt ved profetene.
Jeg tror på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke.
Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse.
Jeg venter de dødes oppstandelse
og det evige liv.
Amen

 

Forbønner

L: Kjære kristne! Mens to disipler var på vei til Emmaus, kom den oppstandne Jesus og slo følge med dem. La oss be ham vise seg for oss under vår kristne vandring:

L: For alle kristne på vandring gjennom livet,
at de må merke og høre når Jesus går sammen med dem.
La oss påkalle ham som slo følge med Emmaus-vandrerne. ℞

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: For alle som har misbrukt sin makt og begått forbrytelser,
at de i møte med Jesus må finne omvendelse og håp.
La oss påkalle ham som ble korsfestet og oppstod.

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: For flyktninger, omstreifere og andre på vandring,
at de må oppleve Guds nærhet i Kristus.
La oss påkalle ham som fulgte disiplene til Emmaus.

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: For oss og vår gudstjenestefeiring.
La oss påkalle ham som tok brødet,
velsignet det, brøt det, og gav disiplene. ℞

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: Hellige Gud, himmelske Far,
du som kommer til oss gjennom Jesus Kristus,
gi oss å merke hans usynlige nærvær i Kirken.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

 

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde. Amen.

Guds lam

Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder,
gi oss din fred.

Åndelig kommunion[1]

Vi kan bruke våre egne ord eller følgende bønn:

Min Jesus, jeg tror fullt og fast at du er til stede i det aller helligste sakramentet. Jeg elsker deg over alt, og min sjel lengter etter deg. Siden jeg nå ikke kan motta deg i sakramentet, kom åndelig til mitt hjerte. Jeg forener meg helt med deg, tillat aldri at jeg skilles fra deg. Amen

Stillhet for å forene oss med Jesus

Avslutningsbønn

Leder: Herre, se med godhet til ditt folk. Du har fornyet oss ved dine evige mysterier. La oss nå frem til kjødets oppstandelse i uforgjengelighet og herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

 

Utsendelse

Leder: Herre velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv.

Alle: Amen

………………………………………………………………………………………………..

Familien kan be Regina caeli etter Guds Ord tjeneste, og be om beskyttelse mot koronaviruset

REGINA CAELI

Bes istedenfor Angelus fra påskedag t.o.m pinsedag.

V: Fryd deg, du Himmeldronning. Halleluja.
S: For han som du ble verdig til å bære. Halleluja.

V: Han er oppstanden som han sa. Halleluja.
S: Be for oss til Gud. Halleluja.

V: Gled deg og juble, Jomfru Maria. Halleluja.
S: For Herren er sannelig oppstanden. Halleluja.

La oss be: Gud, du som har verdiget deg ved din Sønns, vår Herres Jesu Kristi oppstandelse å fryde verden, gi oss den nåde, at vi ved hans jomfruelige mor Marias forbønn må oppnå det evige livs gleder. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

 

SUB TUUM PRÆSIDIUM

Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds Mor.

Ta nådig imot de bønner vi ber i våre trengsler,

og frels oss fra alle farer.

Du evige Jomfru velsignet og herlig.

(Den eldste kjente Mariabønn, 300-tallet)

Bønn om beskyttelse mot koronaviruset og hjelp for de rammede

Herre Jesus Kristus, send Den Hellige Ånd over vår verden, som er rammet av koronaviruset. Helbred med din godhet dem som er rammet av sykdom. Vern om dem som står i fare for smitte. Styrk dem som pleier de syke. Hjelp oss alle til å vende om og ha tillit til deg. Amen.

 

Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe hjemme!

Ønsker alle en riktig god søndag!

[1] Åndelig kommunion er å holde vår kjærlighet og lengsel etter Jesus i eukaristien levende.

 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

thirteen − two =