BE ROSENKRANSBØNN SAMMEN MED PAVE FRANS 19 MARS KL. 21.00

ROSENKRANSBØNN PÅ FESTEN TIL ST. JOSEF 19. MARS KL. 21.00

MED PAVE FRANS OG MED HELE KIRKEN I VERDEN

 

“Det er til gavn for hele det kristne folk, ikke minst i disse vanskelige tider, å fremme mer og mer en inderlig andakt til og ærefrykt for den hellige patriark Josef. Ham ærer Kirken som sin særlige verge hos Gud.”

(St. Pius X, brev av 2. februar 1908)

 

I pave Frans audiens onsdag 18. mars inviterte han alle til å forene seg åndelig for å be Rosenkransen med Lysets mysterier på festen for St. Josef kl. 21.00. Paven sa: “Maria, Guds Mor fører oss til Jesu strålende og forklarede skikkelse og inn i hans hjerte. Vi ber Rosenkransen ved å rette oss mot St. Josef, den Hellige Familiens Vern og Kirkens Vern. Vi ber St. Josef om å verne spesielt våre familier, de rammede av koronavirus, de som pleier de syke: leger, sykepleiere og frivillige som tar risiko i denne tjeneste.”

Vi betrakter Gledes mysterier. Jesus er Verdens lys” (John 8,12). Vi vil følge ham som disipler ved å vite at “Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys” (John 8,12). Pavens invitasjon motiverer og støtter oss, og den gir oss mot til å be og gå sammen i denne vanskelige tiden. Vi ber for at Fars barmhjertighet skal fri oss fra denne pandemien.

 

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Amen

Gud, kom meg til hjelp.

Herre, vær snar til frelse.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd

Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet.

Amen.

 

Kom Hellig Ånd med skapermakt (LH508)

 1. Kom, Hellig Ånd med skapermakt, / opprett hva synd har ødelagt, / og glede i hvert hjerte giv / som du har født til evig liv!
 2. trøsters store navn du bær, / Guds gave dyr og hjertens kjær, / den syke sjel en salve mild, / en livets brønn, en hellig ild.
 3. Du visdoms, råds og styrkes Ånd, / du kraften av Guds høyre hånd, / du lysets bærer, Guds ords tolk / for alle tungemål og folk,
 4. ditt lys opptenn i vår forstand, / i hjertet kjærlighetens brann, / til vanmakt vår og usseldom / med hellig hjertestyrke kom!
 5. Vår fiende, jag ham langt på flukt, / gi fred og fager troes frukt, / og la oss alle, store, små, / i sjeleomsorg hos deg stå!
 6. Gjør oss med Gud vår Fader kjent, / med Sønnen som han har utsendt, / med deg som fra dem begge går, / og hjelp at vi i troen står!
 7. Vær lovet, Gud vår Fader god, / Guds Sønn som opp av døde stod, / og Trøsteren som kom herned, / vær lovet i all evighet! Amen.

 

Trosbekjennelsen

 

Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens skaper, og på Jesus Kristus, hans enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, sto opp på den tredje dag fra de døde, fór opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den Allmektiges, høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde. Jeg tror på den Hellige Ånd, den hellige katolske Kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og det evige liv. Amen.

 

 

LYSETS MYSTERIER

 

 1. Jesus døpes i Jordan (Matt 3,13-17)

 

«Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»

 

 

Vi ber for alle familier i landet vårt og hele verden. Vi ber for besteforeldre og alle eldre, for foreldre, ungdommer og alle barn.

 

Bes ved de store perlene:

Fader vår (1 Fader Vår)

 

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen

 

Bes ved de små perlene:

Hill deg, Maria (10 Hill deg, Maria).

 

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

 

Bes etter hvert ledd av rosenkransen:

Lovprisningsbønnen (1 Lovprisningsbønn)

 

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen

 

Fatimabønnen (etter Lovprisningsbønnen)

 

Å, Jesus, tilgi våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til Himmelen, spesielt dem som trenger det mest.

 

 

 1. Jesus fremstår under bryllupet i Kana (Joh. 2,1-10)

«Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de. Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han på brudgommen og sa: «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.

Vi ber for de som tar vare på de syke, for leger og sykepleiere.

 

Fader Vår

10 Hill deg, Maria

Lovprisningsbønn

Fatima-bønnen

 

 1. Jesus forkynner Guds rike, og kaller til omvendelse (Mark 1,14-15)

«Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!»

 

Vi ber for våre syke brødre og søstre, spesielt de som er rammet av koronavirus og deres familier. Vi ber for de ensomme og de innsatte i fengsler.

 

Fader Vår

10 Hill deg, Maria

Lovprisningsbønn

Fatima-bønnen

 

 1. Jesus forklares på berget (Luk. 9,28-36)

 

«På den tid tok Jesus med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

 

 

Vi ber for våre myndigheter og de som må ta viktige bestemmelser for landets beste. Vi ber for vitenskapsmenn og forskere.

 

Fader Vår

10 Hill deg, Maria

Lovprisningsbønn

Fatima-bønnen

 

 1. Jesus innstifter nattverden (Matt. 26, 26-29

 

«Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.»

 

Vi ber for Pave Frans, biskop Bernt, alle biskoper, prester og diakoner.

Vi ber for hele Kirken, enhver kristen og de frivillige for menneskenes beste.

 

Fader Vår

10 Hill deg, Maria

Lovprisningsbønn

Fatima-bønnen

 

 

Litani til den hellige Josef[1]

 

Herre, miskunn deg over oss!

Kristus, miskunn deg over oss!

Herre, miskunn deg over oss!

Kristus, hør oss!

Kristus, bønnhør oss!

 

Gud Fader i himmelen, miskunn deg over oss!

Gud Sønn, verdens Frelser, miskunn deg over oss!

Gud Hellige Ånd, miskunn deg over oss!

 

Hellige Maria,                                    be for oss.

Hellige Josef,                                     be for oss.

Davids navnkundige sønn,                be for oss.

Patriarkenes lys,                                 be for oss.

Guds mors brudgom,                         be for oss.

Jomfruenes kyske vokter,                  be for oss.

Guds Sønns pleiefar,                         be for oss.

Kristi nidkjære forsvarer,                   be for oss.

Den hellige families overhode,          be for oss.

Rettferdige Josef,                              be for oss.

Kyske Josef,                                      be for oss.

Vise Josef,                                         be for oss.

Sterke Josef,                                      be for oss.

Lydige Josef,                                     be for oss.

Trofaste Josef,                                   be for oss.

Tålmods speil,                                    be for oss.

Armods elsker,                                   be for oss.

Arbeidernes forbilde,                                    be for oss.

Familielivets pryd,                             be for oss.

Jomfruenes vern,                                be for oss.

Familienes støtte,                               be for oss.

De ulykkeliges trøst,                          be for oss.

De sykes håp,                                     be for oss.

De døendes talsmann,                       be for oss.

De onde ånders redsel,                      be for oss.

Den hellige Kirkes verge,                  be for oss.

 

Guds lam, som tar bort verdens synder,

skån oss, Herre!

 

Guds lam, som tar bort verdens synder,

bønnhør oss, Herre!

 

Guds lam, som tar bort verdens synder,

miskunn deg over oss, Herre!

 

℣. Han satte ham til herre over sitt hus.

℟. Og gav ham rådvelde over hele sitt eie.

 

La oss be: Gud, etter ditt ufattelige forsyn har du i nåde valgt den salige Josef til brudgom for din hellige mor. Gi oss, vi ber deg, å ha som talsmann i himmelen ham som vi her på jorden ærer som vår verge. Du som lever og råder i all evighet. Amen.

 

HILL DEG, DRONNING

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor. Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset! Til deg roper vi, Evas landflyktige barn. Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal. Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss. Og når vår utlendighets tid er forbi, vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt. Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria. Amen.

[1] Hentet fra: Bønnebok for katolske kristne (1944)

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

4 + 1 =