Referat menighetsrådsmøte 20.11.19

Møte i St. Ansgar menighetsråd i Kiga onsdag 20.11.19 kl. 1845

Tilstede               P. Quang Tien Dang, P. Dawid Banas, Luan Van Nguyen, Tinh Van Doan, John Arngrim Hunnes, Daniel Habtay, Ane Ugland Albæk

Ikke tilstede      Joanna Rodziewicz, Wlodzimierz Dyzma, Xuat Minh Dang, Kristian Teofilovic, Jocelyn Augland

Sak 41/19 Godkjenning av innkallelse og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 42/19 Informasjon

Vår nye menighetssekretær, Elzbieta Klamrowska, har takket ja til stillingen og begynner 1. januar. Vi lager en plan for hennes opplæring i samarbeid med Ragnhild.

Den nye Caritas-gruppen er konstituert og har valgt Mogens Albæk som sin koordinator. De vil lage en plan for neste års Caritas-arbeid som vil bli drøftet på menighetsrådsmøtet 15. januar.

Trosfordypningskvelder for menighetens medlemmer er planlagt og i gang. Vi håper dette vil bli et tiltak som samler mange i menigheten og bygger fellesskap, samtidig som det styrker oss i troen.

Pastoralsrådsmøte 25-27 oktober på Mariaholm inneholdt som vanlig orientering fra OKB. Sentral informasjon: OKB melder om betydelige økonomiske instramminger på grunn av tilbakebetalinger etter medlemssaken. Prestene endrer sitt lønnssystem slik at naturalia-lønn (ex losji og bil) omgjøres til ordinær lønn hvorav de betaler f.eks husleie. Dette er pga UDIs krav til minstelønn for arbeidsinnvandrere. Nytt kull diakonutdannelse på deltid starter etter nyttår. Prestene oppfordres til å finne egnede kandidater.

Sak 35/19 Mandat for menighetsrådet

Foreslåtte mandat ble vedtatt med en tilføyelse: at menighetsrådet har et særlig ansvar for barne-og ungdomsarbeidet.

Sak 36/19 Giverkampanje i menighet

Menigheten har fortsatt et byggelån på ca 14,5 millioner kroner. Bare renter og avdrag på dette lånet utgjør ca 95,000 kr i månedlige utgifter for menigheten. Samtidig får vi lavere inntekter fra offentlig støtte som resultat av tilbakebetaling etter medlemssaken. Faste bidrag (avtalegiro) til byggelånet har falt betydelig de siste årene og i tillegg synker kollektbidragene.

Finansrådet har tatt initiativ til å organisere en giveraksjon for å rekruttere flere faste givere til å dekke menighetens byggelån. Dersom alle medlemmer bidrar med litt hver vil vi kunne betale våre faste utgifter og kanskje også betale ned lånet slik at vi slipper de høye rentekostnadene.

Vedtak: finansrådet tar initiativ til å lage plakater og flyers med informasjon om kampanjen og hvordan man blir giver. Vi (Ane) legger ut informasjon på menighetens nettside. I tillegg får vi hjelp til å oversette informasjonen til ulike språk. Idé til neste år er kalenderlotteri.

Sak 38/19 Vedlikehold, rydding og nedvasking i Kiga/kirken. Avtale tidspunkt og ansvarlige.

Vedtak fra sist: Det skal arrangeres et felles møte om vasking med alle som leier Kiga fast. På møtet skal det tas opp dugnad, nytt reglement (m/ sanksjoner), dugnadskomité, pris for privat leie. I tillegg skal alle grupper som leie Kiga eller ungdomskjelleren sette opp 2 kontaktpersoner som er ansvarlige for rydding/vasking etter bruk. Det vil etter møtet ikke lenger være anledning til å leie før vi har fått på plass kontaktpersonene!

Når det gjelder vasking etter katekesen skal det settes opp plan for vasking etter rulleringsprinsippet slik at arbeidet fordeles på flere mennesker.

Vedtak: vi (P Tien og Ane) nedsetter en dugnadskommité som innkaller til dette møtet i januar.

Sak 39/19 Innkjøp av utstyr til kjøkkenet i Kiga

Vedtak: vi (Luan) kjøper inn 3 doble vaffeljern, 6 store pumpekanner til kaffe og en håndmikser snarest. Dette for å forenkle servering i kirkekaffe og for å sikre utstyr til ungdommenes arbeid for adventsaksjonen.

Sak 43/19 Julefeiring i St Ansgar

Julekrybben i kirken har vært uendret i mange år. Dersom det er en nasjonal gruppe som ønsker å ta ansvar for å sette opp julekrybbe i kirken i år kan de si fra. De kan da bruke alt, noe eller ingenting av den krybben vi har, lage alt selv, og de kan pynte som de selv ønsker.

Vi inviterer alle til å pynte Kiga med julekrybber fra ulike land. Og vi (Tinh) ordner juletre i Kiga, og vi organiserer juleoverraskelse til katekesen.

Fredag 13. desember arrangerer vi julebord for representanter for grupper i menigheten.

Kateketene vil ha juleavslutning etter katekesemessen som i fjor.

Sak 44/19 Feiring av St. Ansgar menighetens helgen 1.februar?

Vi ønsker å arrangere fest for alle menighetens medlemmer i anledning feiringen av vår skytshelgen St. Ansgar 1. februar. Siden dette er på vinteren må vi leie et lokale som kan romme oss alle i byen. Vi begynner forsiktig planlegging og tar sikte på stor menighetsfest for St. Ansgar rundt 1. februar 2021.

Sak 45/19 Møteplan våren 2020

Møteplan vedtatt:

Onsdag 15.januar

Onsdag 11. mars

Onsdag 22. april

Onsdag 20 mai. Med nasjonale grupper (planlegge Corpus Christi og internasjonal dag)

Sak 46/19 Eventuelt

Vi får en oppdatering om hvordan det går med SAUL. Luan van Ngyen og Marit Hunnes er voksenleder og skal hjelpe ungdommene med å komme i gang og med driften av SAUL. De har nå fått 7 ungdommer til å være ledere. De planlegger 1 møte i måneden for å sikre at alle samlingene blir godt planlagt og har høy kvalitet. SAUL har begrensede midler nå på grunn av lav aktivitet og manglende søknad om offentlige midler. Nye SAUL planlegger oppstart etter nyttår. De vil likevel bidra aktivt til årets adventsaksjon. Vi oppfordrer alle til å støtte dem og å handle ved deres vaffelbord i Markens lørdager i desember.

Vedtak: Menigheten bidrar med midler for å sikre videre drift av SAUL.

Forslag om å etablere en forslagskasse til menighetsrådet. Vi prøver gjerne det.

Ønske om at nettsiden har en oversikt over kontaktpersoner i alle grupper i menigheten.

Forslag om en ekstra kalender på nettsiden med oversikt over booking/bruk av menighetens lokaler. God idé. Vi ser på dette etter nyttår.

Ane Ugland Albæk
Sign.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *