Møtereferat finansrådet 19.11.19

Referat fra møte i Finansrådet – St. Ansgar

Tid: 17:00 – 19:00 Sted: KIGA

Til stede: p. Tien, p. Dawid, Ane Ugland Albæk, Doan Van Thao, Lidia Helena Urban og John A. Hunnes. p. Tien forlot møte ca kl 17:40 pga messeforberedelse.

Til stede i forbindelse med sak 1 og 2: Jean Alberic (representant for fransk gruppe). Marichu Heidenreich (representant for filippinsk gruppe). Wisam Yousif (representant for irakisk gruppe). Doan Van Thao representerte den vietnamesiske gruppe. Menighetssekretær: Ragnhild Loch. I tillegg var Tore Heidenreich til stede.

Sak 1 – Regnskapsføring undergrupper og nasjonale grupper

Menigheten ser det som viktig at regnskap for ulike undergrupper og nasjonale grupper føres og rapporteres iht retningslinjer anbefalt av OKB. Finansrådets leder Doan orienterte derfor representantene for de nasjonale gruppene hvordan menigheten ønsker at dette arbeidet skal gjennomføres.

Et viktig ledd i økonomihåndteringen er at nasjonal grupper og undergrupper i menigheten har hver sin bankkonto. Konto for de gruppene som ennå ikke har en egen bankkonto, opprettes av menigheten. Alle bilag sendes til menighetssekretæren som videresender bilagene til vår regnskapsfører i OKB.

Det bør også for hver nasjonal gruppe og undergruppe utnevnes en økonomiansvarlig som er kontaktperson mellom gruppen og menighetens Finansråd og Menighetsråd.

Sak 2 – Giveraksjon

Hunnes orienterte om arbeidet med giveraksjonen. Antall faste bidrag over avtalegiro har blitt redusert de siste årene. Samtidig har menigheten en stram økonomi. Dette gjør det nødvendig å øke inntektene. Menigheten har fremdeles ca 14.5 millioner kr i lån etter ombyggingen av kirken, noe som medfører ca 95.000 kr i lån og avdrag hver måned. Dersom flere medlemmer bidrar til å betale lånet hver måned, så vil det frigjøre midler som kan brukes til menighetens øvrige aktiviteter.

Finansrådet sammen med Menighetsrådets leder Albæk, ferdigstiller informasjonsmateriell og oppretter egen informasjonsside på menighetens internettside (http://stansgar.katolsk.no).

Det er ønskelig at informasjonen utgis på norsk, vietnamesisk, polsk, engelsk, fransk og arabisk. I tillegg ønsker menigheten at det opprettes en kontaktperson for hvert av de ulike språkene nevnt ovenfor som kan hjelpe medlemmene med å opprette avtalegiro dersom det er behov for det.

Det er ønskelig at giveraksjonen iverksettes i begynnelsen av desember.

Sak 3 – Status regnskap 2019 og budsjett 2020

Det ble avtalt at Finansrådets leder Doan utarbeider budsjett som sendes på sirkulasjon blant Finansrådets medlemmer.

Sak 4 – Eventuelt

Ingen.

John A. Hunnes

(referent)

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *