Referat menighetsrådsmøte 15.05.09

St. Ansgar menighet
Menighetsrådsmøte
Møtereferat
15.05.19 kl. 1845
Til stede:
P. Quang Tien Dang, P. Dawid Banas, Ane Ugland Albæk, Luan Van Nguyen, Tinh Van Doan, John Arngrim Hunnes, Jocelyn Augland, Xuat Minh Dang, Kristian Teofilovic
Representanter for nasjonale grupper (Irak/Syria, spansktalende, Sri Lanka, Vietnam) deltok f.o.m. sak 14/19 (Polen og Filippinene representert v/ P. Dawid Banas og Jocelyn Augland)
Ikke til stede: Joanna Rodziewicz, Wlodzimierz Dyzma, Daniel Habtay
Neste møte:
12.06.19, kl. 1845, KIGA
Sak 12/19 Godkjenning av innkallelse og saksliste
Innkallelse og saksliste godkjent. Sak 18/19 Eventuelt legges til.
Sak 13/19 Planlegging av 17. mai
Alt er i rute og klart til kl. 1500. Rundt 50 påmeldte.
Sak 14/19 Planlegging av Internasjonal dag
Vedtak: 25. august holdes Internasjonal dag i St. Ansgar menighet. Det starter med felles messe kl 1100. Etter messen er det salg av mat og underholdning ved nasjonale grupper. Sperring av Kongens gate skal søkes om hos politiet. Der skal det settes opp telt og bord.
Promotering av arrangementet: Vi skal undersøke muligheten for annonsering på Tro- og livssyns-siden og evt. artikkel i Fædrelandsvennen. Det opprettes Facebook-arrangement under St. Ansgars facebookside.
Nasjonale grupper kontakter Luan om tekniske ting og mat og Ane for alt om program.
Nasjonale grupper som bidrar:
Irak/Syria: Mat og kanskje dans.
Spansktalende: Mat og dans.
Sri Lanka: Mat.
Eritrea: Kontaktes.
Kroatia: Kanskje mat.
Vietnam: Mat og mest sannsynlig dans.
Polen: Mat
Filippinene: Mat og dans.
Sak 15/19 Informasjon om regnskap
Nasjonale grupper har blitt informert om regnskapet. Presset økonomi fremover på grunn av medlemsregistersaken ble tatt opp, i tillegg til at en ny giveraksjon er på trappene (1,1 millioner kroner betales årlig på byggegjelda). Det er også ønske fra OKB om at det blir bedre praksis med regnskap: alle kirkens grupper fører regnskap over sin aktivitet. Vi ber finansrådet lage en mal for enkel regnskapsføring som gruppene kan få. Menighetens grupper presenterer sin økonomi og en kort årsberetning om sin aktivitet til menighetsrådet en gang i året for å gi bedre oversikt og åpenhet.. Reglement for kirkekaffe drøftes og lages etter sommeren.
Sak 09/19 Oversikt over menighetens aktiviteter i løpet av året
Bakgrunn for saken: Vi ønsker en felles oversikt over store arrangementer og feiringer alle grupper i menigheten har. Dette for å gjøre det lettere for alle medlemmene å vite hva som skjer og å kunne delta på hverandres arrangementer. I tillegg blir det enklere å unngå at større arrangementer blir lagt til samme tidspunkt. Menighetens nettside har opprettet en kalender der store fester/arrangementer kan legges inn.
Vedtak: Nasjonale grupper fyller inn skjema med oversikt over egne aktiviteter og leverer det til sogneprest.
Sak 16/19 Plan for bedre samarbeid mellom nasjonale grupper og meninghetsråd
Vedtak: Nasjonale grupper skal ikke nøle med å ta kontakt dersom de har ønsker, ideer og inspill til menighetsådet. Vi holder også kontakten for samarbeid om felles arrangementer.
Sak 17/19 Plan for å bygge felles kultur i menigheten
Det ble diskutert hvordan vi kunne feire mangfoldet slik at alle får plass og føler tilhørighet til menigheten, og hvordan vi kan bli bedre kjent med hverandre og bedre fellesskapet.
Vedtak: Et konkret forslag er å arrangere en felles dag på Stella Maris 15. august, Maria Himmelfart hvor vi feirer messe kl 13.00 og har grilling og sosialt samvær etterpå. Dette skal være et lavterskel-tilbud hvor menigheten stiller med grill og hvor folk tar med egen mat. I tillegg oppfordres alle til å delta i hverandres nasjonale feiringer.
Forslag til nye arrangement:
P. Tien foreslår to nye fellesarrangement; Internasjonal dag for barn i forbindelse med siste katekese i juni 2020 hvor de nasjonale gruppene bidrar, samt Internasjonal Ungdomsdag i slutten av april 2020. Tas opp for diskusjon og planlegging på et senere tidspunkt.
Sak 18/19 Eventuelt
Arbeider på nybygg til Kirkegata 5:
Det skal gjøres arbeider på nybygg i bakgården til Kirkegata 5 som kommer til å berøre menigheten i form av stillas på eiendommen og støy i en periode fremover. Saken håndteres av OKB som er eiere av vår eiendom med god hjelp fra PK-entrepenører. Vi drøfter et utkast til avtaleregulering av naboens ønske om å arbeide fra stillas i vår bakgård. Vi endrer noe på betingelsene da det er viktig for oss at arbeidet blir av minimal varighet og forstyrrer så lite som mulig. Blant annet ønsker vi å øke daglig leie av plass til stillas for å motivere til hurtig gjennomføring, og vi krever at eventuelle skader må utbedres.

Kristian Teofilovic
Sign.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *