Driftsregnskap for 2014

ST. ANSGAR MENIGHET 
Driftsregnskap 2014.
(alt i hele 1.000 kr. )
Regnskap Budsj. 2014 Budsj. 2015
INNTEKTER
Kommunale tilskudd 1060 900 900
Kollekter 528 450 480
Menighets bidrag inkl. faste bidrag 145 150 130
Andre inntekter 204 253 150
SUM INNTEKTER 1937 1753 1660
KOSTNADER
Personalkostnader 365 365 365
Energi 217 150 200
Vedlikehold,vaktmester,inventar 316 170 185
Adm.kostnader 71 41 41
Honorarer regnskap,revisjon 38 20 0
Telefoner, porto 54 60 57
Bilutgifter,reise,nasjonal sjelesorg 114 95 110
Liturgi, katekese 96 70 100
Menighetsaktiviteter inkl.
barn/ungdom
29 50 35
Menighetsblad 42 30 30
Andre kostnader 145 219 54
SUM KOSTNADER 1487 1270 1177
DRIFTSRESULTAT 450 483 483
1. Ekstraordinære utgifter belastet
drift i 2014:
Heisalarm: 10
Klappstoler,konf.bord 61
A/S Elektrisk internkontroll 18
Lakkert stoler,benker 91
TOTALT 180
2. Betjening av lån
Bet renter/avdrag 2014: 941
3. Gaver byggefond
Extraord. 850
Faste gaver 497
Kr.sand 18. mars 2015/Tore
Heidenreich

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *