Referat fra menighetsrådsmøte 02.03.2023

Møtereferat

02.03.2023 kl. 18.45

Til stede:P. Quang Tien Dang, P. Piotr Gasior, P. Oliver Obinna Izuogu, Xuat Minh Dang, Jocelyn Augland, Victor Manuel Meza Munoz, Lan Ngoc Nguyen, Lucyna Zawadzka, Helen Maty, Ane Ugland Albæk, Kaja Kristine Gustavsen Tho
Forfall:Wlodzimierz Dyzma, Sigrid Therese Kornbrekke

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent uten kommentarer.

Sak 2 Informasjon

  • Kvinnenes internasjonale bønnedag i morgen 3/3, St. Ansgar er vertskap. Dette er et økumenisk arrangement. Lan er vår representant i komiteen og vil lede møtet.
  • Pastoralrådsmøte om 2 uker. Tema er oppsummeringer og anbefalinger fra tema «fellesskap» i den synodale veien, og drøfting av tema «deltakelse». På søndagen kommer kommunikasjonsavdelingen i OKB (som står bak St Olav kirkeblad og katolsk.no) for å samtale om pastoralrådets ønske om at det skal komme mer nyheter fra menigheter og aktuelle ting her til lands. Hele Katolsk.no legges nå om og moderniseres, noe som også kan hjelpe oss med vår nettside da nyheter også kan genereres inn dit.
  • Det blir fasteretrett 14., 15. og 16. mars med p. Oliver. Dette skal annonseres på Facebook og på nettsiden.

Sak 3 Synodal prosess St Ansgar del 2: deltakelse

Vi begynner den synodale prosessen med tema 2 «deltakelse». Under tema 1 oppfordret vi nasjonale grupper til å holde egne synodale møter og komme med bidrag, i tillegg til at vi arrangerte et felles møte for hele menigheten der alle kunne komme med innspill. Vi ønsker at flere skal bidra, og vil derfor gjøre det litt annerledes denne gangen:  

Det skal arrangeres to fellesmøter for hele menigheten slik at om man ikke kan den ene dagen, kan man kanskje den andre. Møtene vil holdes i Kiga etter messen onsdag 12. april og fredag 14. april.

Alle er invitert på disse møtene. Nasjonale grupper oppfordres til å ha egne samlinger der også de som trives best med å snakke sitt eget språk kan delta. Det er også mulig for alle medlemmer å sende skriftlige innspill, disse kan sendes til menighetsrådsleder på e-post: ane.ugland.albaek@uia.no eller nestleder sigrid.therese@gmail.com.

Sak 4 Felles aktiviteter i menigheten i 2023

Hvordan kan vi nå folk med informasjon om fellesarrangementer? Det er ikke lenger kalender på nettsida. Vi kom fram til følgende:

  • Oppslag over aktiviteter på oppslagstavla i inngangspartiet, i Kiga og på Stella Maris.
  • Det skal lages ny fane på nettsida med Arrangementer/Hva skjer.
  • Legge ut som arrangement på Facebook.
  • Mail til forskjellige språkgrupper.
  • St Ansgar-nytt: hva som skjer i den aktuelle måneden

Sak 5 Innsamling av penger til lydanlegg

Lydanlegget er på plass. Vi har fått oversikt over kostnadene, det kom på ca. kr 162 000. OKB betaler halvparten.  Vi har fått mange bidrag og mangler bare kr 16.000 for å dekke hele beløpet.

Oppdatering etter møtet: Vi har nå fått inn kr 16.000 slik at alt er dekket inn av medlemmer i menigheten. TUSEN TAKK for alle bidrag!

Sak 6 Ønsker jevnlig besøk av norsk prest

Det har kommet ønske om jevnlig besøk av norsk prest for messe og skriftemål. Dette er ikke så enkelt å få til ettersom det er få norske prester og de har mye å gjøre, men p. Tien vil spørre om noen kan komme hit i fastetiden og adventstiden.

Sak 7 Pilegrimstur i Mandal?

Mulig P. Piotr kan arrangere en lørdag. Han undersøker og kommer tilbake til det.

Sak 8 Eventuelt

  • P. Piotr vurderer å initiere ekstrem korsvei neste år. Fredag før palmesøndag på natten. Det gjøres andre steder i landet. Man angir løype (30km) og ankomststed, starter sent på kvelden, og folk går i sitt eget tempo. Menigheten kan ikke stå som arrangør, da vi ikke kan ta ansvar for sikkerheten til alle deltakere, men vi kan informere om muligheten.
  • NUK Påskeleir: Det er konfirmantleir for ungdommer på 9.trinn og påskeleir for ungdommer fra 15-18. Det blir informasjon om dette i katetesen 4/3. NUK støtter transportkostnader utover en egenandel på kr 350. Leiren er billigere for NUK-medlemmer (kr 2100 medlemmer, kr 2500 ikke medlemmer). Det lønner seg å melde seg inn, koster kun kr 50. Menighetsrådet er enig om at ungdommer fra lavinntektsfamilier kan søke menigheten om støtte til å reise på leir. Dette skal være med i kunngjøringer i søndagsmessen. Helen informerer også om dette i katekesen, ungdommene kan ta kontakt med henne for hjelp.

Neste menighetsrådsmøte er 10. mai.

Kaja Kristine Tho
Sekretær menighetsrådet

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *