Referat fra menighetsrådsmøte 18.01.2023

Referat

18.01.2023 kl. 18.45

Tilstede:P. Quang Tien Dang, Xuat Minh Dang, Sigrid Therese Kornbrekke, Ane Ugland Albæk og Kaja Kristine Gustavsen Tho.
  

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent med unntak av sak 4 som utsettes på grunn av manglende informasjon fra Biskop Bernt.

Sak 2 Informasjon

kr 39.056,47. Vi håper å få samlet inn tilnærmet halvparten av kostnadene. Når utstyret er på plass vurderer vi nye tiltak for å dekke inn resten, f.eks. loddsalg.

Aviskomiteen består av Sigrid Therese Kornbrekke, Anja Wunsch, Christina Denz, Kai Ivar Müller og Tore Heidenreich. De vil stå og dele ut avisen i messen første gang. Deretter kan man legge en bunke i sakristiet og en bunke på et lite bord ved utgangen mot bakgården. Det skal også med i kunngjøringer søndagen før, Sigrid minner p. Tien om dette.

Sak 3 Felles aktiviteter i menigheten i 2023

Innspillene fra synodale møter med tema fellesskap, både fellesmøte og møter i språkgruppene, er enige om at det er ønskelig med flere felles arrangementer for hele menigheten. Spesielt ble Internasjonal dag trukket fram som et viktig og positivt arrangement.

Felles arrangementer i 2023 (disse må inn i menighetens kalender):

  • Fest i Kiga etter messen der alle medbringer noe snacks/fingermat.
  • Felles messe m/grilling. Alle tar med egen mat og grill.
  • Felles messe, mat og underholdning ute.
  • Felles messe med prosesjon. Kirkekaffe eller Caritas-servering etterpå?  
  • Felles messe og Maria-prosesjon.

I tillegg snakket vi om:

  • ørdag 23. eller 30. september. Kaja undersøker om det er mulig.

Andre ønsker som kom opp i første del av den synodale prosessen:

En utfordring er at slike kvelder ofte får veldig få deltakere. Menighetsrådet oppfordrer medlemmer av menigheten til å ta kontakt med oss om det er arrangementer/møter de ønsker seg, også kan de bli med i en arrangementskomite. For at noe skal bli vellykket og få flere deltakere er man avhengig av engasjerte pådrivere.

Sak 4 Synodal prosess St Ansgar del 2: deltakelse

Denne saken utsettes.

Sak 5 Informasjon til menigheten om synodal prosess tema fellesskap

Det er laget et eget skriv med innspill fra menigheten fra det første synodale møtet med tema fellesskap. Det er tre overskrifter:

Innspill fra menigheten i den synodale prosessen blir publisert i eget dokument.

Sak 6 Eventuelt

Ikke alle synger under messene, kan det være fordi enkelte ikke forstår tavla? Forslag om at menighetsavisen skriver noe om dette, gjerne med et bilde av tavla med piler. Dette bildet kan senere henges opp på oppslagstavla til informasjon.

Kirkeverter før messen for å ta imot messedeltakere og fange opp nye? Vi snakker om dette neste gang.

Referent

Kaja Kristine Tho (sekretær)

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *