Referat fra menighetsrådsmøte 21.09.22

St. Ansgar menighet
Referat menighetsrådsmøte med representanter fra språkgruppene

 

21.09.2022 kl. 18.45

Tilstede:P. Quang Tien Dang, P. Pjotr Gasior, P. Oliver Obinna Izuogu, Xuat Minh Dang, Wlodzimierz Dyzma, Kaja Kristine Gustavsen Tho, Sigrid Therese Kornbrekke, Victor Manuel Meza Munoz, Lan Ngoc Nguyen, Lucyna Zawadzka, Helen Maty, Ane Ugland Albæk, Edward Jada, Fabiola Murugiah, Than Doan, Daline Habarugira, Yonas Tsegay, Carmen Glora Diaz Fuentes, Jean Albérie Nyovu  
Forfall:Jocelyn Augland, Randi Birkeland
  

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent uten anmerkninger.

Sak 2 Oppdatering fra aktiviteten i de ulike språkgruppene

Fransk gruppe har messe hver 4. lørdag og har fått med studenter fra Kongo.

Engelsk gruppe har messe hver 3. søndag v/ p. Oliver og har også med en del studenter fra UiA.

Eritreisk gruppe møtes hver lørdag til bønn og katekese for barn. De har ikke prest nå, men har hatt besøk av prest fra Italia. OKB jobber med å få tak i eritreisk prest.

Spansk gruppe har messe en lørdag per måned og ber av og til sammen på torsdager.

Midtøstengruppe har messe 1. søndag i måneden på kaldeisk/arabisk v/prest som kommer fra Oslo. De fleste i gruppa er fra Irak og Syria. Gruppen møtes i tillegg en gang per mnd.

Vietnamesisk gruppe har startet opp for fullt etter korona/sommerferie. Messe hver søndag kl. 13 og har egen katekese for barn (litt få som kommer nå, håper det tar seg opp).

Polsk gruppe har messe hver lørdag og søndag og kirkekaffe en søndag per måned. Katekese på polsk for de barna som skal motta 1.kommunion i Polen og for de ungdommene som skal konfirmeres i Polen.

Tamilsk gruppe er få familier og det er mest de eldre som kommer. De har ikke messe på tamilsk på grunn av at det er få prester.

Filippinsk gruppe har messe på tagalog hver 4. lørdag.

De språkgruppene som har studenter, bør kontakte Helen Maty med kontaktinformasjon på disse. Hun kan da ta kontakt for å invitere dem til unge voksne-gruppen.

Det er mulig å informere studenter via studentpresten på UiA om at det finnes en katolsk kirke i Kristiansand. Engelsk representant gir informasjon til studentpresten om dette.

Lørdag 29. oktober får vi besøk av kroatisk prest som vil feire messe på kroatisk.

Sak 3 Planlegge Maria av Fatima-feiring 8. oktober

Messen starter kl. 17.30.

 • Generelt
  • Melding til politi – Ane sender.
  • Rute: opp Kirkegata til domkirken. Gyldenløvesgate til Markens gate som vi følger ned til Kongens gate. Deretter tilbake til St Ansgar kirke via Kongens gate.
 • Liturgi
  • Lesningene vil være på norsk.
  • Forbønnene vil være på forskjellige språk (egen oversikt). Det skal legges til en bønneintensjon under punkt 6 på engelsk.
  • NB Det skal reserveres plasser til dem som skal lese og til korene! Fransk, eritreisk og spansk kor sitter nede under korgalleriet. Vietnamesisk og høymessekor sitter oppe på korgalleriet.
  • Ministranter, prestene tar ansvar for å organisere
  • Sanger:
   • Inngangssalme: norsk v/kor, menigheten synger med
   • Responsorium: norsk v/kor
   • Offertorium: sang v/fransk kor
   • Under kommunionen: sang v/vietnamesisk kor
   • Etter kommunionen: sang v/eritreisk kor
   • Maria avslutningssalme: sang v/spansk kor
 • Prosesjon
  • Ane informerer på slutten av messen om prosesjonen.
  • Sanghefte med oversikt over sanger, rosenkransbønn og lesninger til prosesjonen deles ut i messen.
  • Vakter: Vietnamesisk gruppe tar ansvar for dette. Polsk gruppe stiller med to personer og Unge voksne gruppen kan spørres.
  • Vietnamesisk gruppe tar ansvar for prosesjonslys til alle. Vi ber om frivillig donasjon for lysene enten kontant eller på Vipps.
  • Polsk gruppe skaffer bærere til Jomfru Maria og ordner blomster til tronen.
  • Høyttaler: Vi spør noen fra unge voksne.
  • Bære kors med lys, midtøsten-gruppe?
  • Polsk fotograf?

Under prosesjonen ber vi rosenkransen, gledens mysterier.  Hvert mysterium med tilhørende bønner deles på å leses av to språkgrupper.

Prosesjonen:

Norsk: lese første mysterium (Kaja)

Norsk: Evangelietekst (Helen)

Norsk: Fader vår og 5 Hill deg Maria (Kaja).

Portugisisk: 5 Hill deg Maria

Portugisisk: Ave Maria sang (?)

Norsk: Å, Jesus (Kaja)

Norsk: lese andre mysterium, evangelietekst (Lucyna)

Eritreisk:  Fader vår og 5 Hill deg Maria (Yonas).

Polsk: 5 Hill deg Maria og Ære være.

Polsk: Ave Maria sang

Norsk: Å, Jesus (Lucyna)

Norsk: lese tredje mysterium og evangelietekst (Daline)

Fransk: Fader vår og 5 Hill deg Maria.

Spansk: 5 Hill deg Maria og Ære være

Fransk: Ave Maria sang

Spansk: Ave Maria sang

Norsk: Å, Jesus (Daline)

Norsk: lese fjerde mysterium (Edward)

Norsk: evangelietekst (Fabiola)

Tamilsk: Fader vår og 5 Hill deg Maria (Fabiola)

Engelsk: 5 Hill deg Maria og Ære være (Edward)

Engelsk: Ave Maria sang (engelsktalende/filipinsk gruppe)

Norsk: Å, Jesus (Edward)

Norsk: lese 5. mysterium (Helen)

Norsk: evangelietekst (vietnamesisk)

Arameisk/arabisk: Fader vår og 5 Hill deg Maria.

Vietnamesisk: 5 Hill deg Maria og Ære være.

Arabisk: Ave Maria sang

Vietnamesisk: Ave Maria song

Norsk: Å, Jesus (vietnamesisk)

NB! Alle som skal lese/synge må gå rett bak Maria.

Vi kommer tilbake til kirken. Synger Ave Maria av Fatima, ber avslutningsbønn sammen, og synger Salve Regina.

Sak 4 Den synodale veien i menigheten

Den synodale vei er satt i gang av Pave Frans for å samle Kirken. Oslo katolske bispedømme har utarbeidet et opplegg med spørsmål som menigheten skal jobbe med. Pastoralrådet skal møtes 21.-23. oktober. Første tema er fellesskap. Det er ønskelig at menigheten skal ha jobbet med spørsmålene i forkant av dette møtet, slik at menighetsrådsleder kan ha med seg referat fra menigheten.

Det arrangeres derfor et møte for alle i menigheten søndag 16. oktober kl. 16.  Alle i menighetsrådet blir med på dette.

Det skal lages plakat om møtet der spørsmålene under er listet opp. Det skal også leses i kunngjøringene. De fremmøtte deles opp i grupper der menighetsrådsmedlemmene plasseres på de forskjellige gruppene og sørger for et lite referat (stikkord).

I tillegg oppfordres de nasjonale gruppene til å arrangere egne møter slik at de som eventuelt ikke er så komfortable med å komme med sin mening på norsk også får anledning til å delta. Det må skrives kort norsk referat (stikkord).

Gruppene tar utgangspunkt i spørsmålene:

Frist til å gjennomføre møter for de forskjellige gruppene er 15. november. Vi lager et felles referat fra alle møtene som er gjennomført som sendes til pastoralrådet.

Sak 5 Eventuelt

SAUL:

Ungdomslaget er i gang. De har fått 6 frivillige til å delta som ledere. Håkon er leder, Marius nestleder, Lan kasserer, Rachel og Rebecca er styremedlemmer og Minh er promoteringsansvarlig. Helen er med som støtte. Navnene er sendt inn til NUK. Laget har laget program for høsten og har laget plakat med oversikt over alle arrangementene. De lager også plakat for enkeltarrangementene som deles ut i katekesen.

Viktig at dette kommer med i kunngjøringene.

P. Tien og menighetsrådet er enige om at det er viktig at menigheten støtter ungdomslaget økonomisk nå i oppstarten. Minner om at alle ledere som er over 18 år må levere politiattest.

Ung-voksenlag: Har laget Messenger-gruppe. Lavterskel, uten mye organisering. Har hatt flere treff, bl.a. rekefest. Ønsker å fokusere på å få i gang ungdomslaget først, ettersom mange av de aktuelle personene i ung-voksenlaget også er engasjert der.

Midler fra NUK. Fristen er ute nå, men søker på nytt til våren. Ungdommene må registrere seg i NUK for at man kan få støtte.

Menighetavis:

Sigrid har fått innspill fra noen i menigheten som ønsker å lage en menighetsavis. Menighetsrådet er positive til initiativet, men det bør være en redaksjonskomité, helst med en i menighetsrådet i komiteen. Sigrid gir beskjed til initiativtakere om at dette er positivt. Vi vil invitere dem til menighetsrådsmøte for å snakke om dette neste gang.

Neste menighetsrådsmøte er onsdag 23. november kl. 18.45.

22/9-22

Kaja Kristine Tho

Sekretær

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *