Referat menighetsrådsmøte 11.09.19 St. Ansgar menighet

Her følger referat fra vårt menighetsrådsmøte 11. september hvor representanter fra nasjonale grupper, ministranter, kor og organist var tilstede på siste del av møtet. Anne Mette Ringdal fra Oslo Katolske Bispedømme var med på første del av menighetsrådsmøtet.

Tilstede: P. Quang Tien Dang, P. Dawid Banaś, John Arngrim Hunnes, Wlodzimierz Dyzma, Ane Ugland Albæk, Luan Van Nguyen, Jocelyn Augland, Xuat Minh Dang, Tinh Van Doan, Daniel Habtay, Kristian Teofilovic. Representanter for nasjonale grupper, kor og ministranter deltok f.o.m. sak. 33/19. Anne-Mette Ringdal deltok under sak 28/19.

Neste møte: onsdag 09.10.19, kl 18.45, KIGA

Ikke tilstede: Joanna Rodziewicz

Sak 27/19 Godkjenning av innkallelse og saksliste

Innkallelse og saksliste godkjent. Sak 35/19 og 36/19 fjernes på grunn av manglende tid.

Sak 28A/19 Informasjon

Ny menighetssekretær

Bakgrunn for saken: Vår nåværende menighetssekretær går om kort tid av med pensjon, og i den forbindelse skal vi utlyse stillingen. Anne-Mette Ringdal, p. Tien og Ane har laget et forslag til utlysningstekst (jobbannonse).

Vedtak: Den foreslåtte jobbannonsen godkjennes med noen små endringer. Søknadsfristen settes til 30.09.19. Personlig egnethet vektlegges. 43% fast stilling med arbeidstid tirsdag – fredag kl. 1000 – 1400, noe tillegg i helg og kveld må forventes v/ behov. Annonsen vil bl. a. legges ut på katolsk.no, men vi i menigheten oppfordres til å finne kandidater som kan være aktuelle.

Sak 28B/19 Informasjon

Styre for Stella Maris

Bakgrunn for saken: Stella Maris eies av Oslo Katolske Bispedømme (OKB) og skal i likhet med Mariaholm ha et eget styre som drifter eiendommen på vegne av OKB.

Følgende styre er foreslått:
        Sindre-Jacob Bostad (rep. for OKB og styreleder)
        P. Louis Dang Quang Tien (sogneprest)
        P. Dawid Banaś (kapellan)
        Ane Ugland Albæk (leder av men.råd.)
        Wlodzimierz Dyzma (aktiv frivillig)
        Hieu Van Nguyen (kompetanse, bygg)
        Ole Bjørn Hægeland (vaktmester Stella Maris)

Følgende mandat er foreslått:

Stella Maris skal brukes som leirsted for St. Ansgar menighet, OKB og NUK og som retreatsted.

Styrets oppgaver vil være å utarbeide/oppdatere retningslinjer for bruk av stedet og vurdere om eiendommen kan utnyttes mer effektivt. I samarbeid med økonomi- og eiendomsavdelingen i OKB skal styret utarbeide budsjett samt godkjenne årsregnskap og utarbeide en plan for drift og vedlikehold.

Vedtak: Menighetsrådet godkjenner forslag til styremedlemmer/leder og styremandat.

Sak 29/19 Menighetens ungdomsarbeid SAUL

Bakgrunn for saken: Ungdomsarbeidet har stått stille etter sommeren og det er nødvendig med tiltak for å få det i gang igjen.

Vedtak: Følgende tiltak bør gjennomføres:
Vi finner 3 voksne som kan hjelpe ungdommene organisere og gjennomføre SAUL sitt arbeid. De voksne må ha forskjellige nasjonaliteter for å bidra til mangfoldig rekruttering til SAUL.
Vi spør konfirmantene på konfirmantleiren om hva slags ungdomsarbeid de ønsker seg.
               

Sak 30/19 Natteravner 19. oktober

Bakgrunn for saken: Vi er invitert til å være natteravner, denne gang 19. oktober.

Vedtak: Vi vil gjerne at noen fra menigheten blir med. Dette er et viktig miljøtiltak også for våre ungdommer. Ingen i menighetsrådet har anledning, men alle har ansvar for å finne noen som kan delta. Ved spørsmål kan Ane kontaktes.

Sak 31/19 Caritas

Vi drøfter foreslått mandat som er utarbeidet i tråd med OKBs anbefalinger. Mandatet er utformet og begrunnet med vår intensjon om at Caritas-arbeidet angår og inkluderer hele menigheten og at alle skal få muligheten til å være med å bidra. Vi følger OKBs anbefalinger om at menighetsrådet har ansvar for Caritas-arbeidet, da menighetsrådets medlemmer er demokratisk valgt av hele menigheten. Menigheten oppnevner en Caritas-gruppe på 3-6 personer som organiserer arbeidet og rapporterer til menighetsrådet.

Vedtak: Mandatet vedtas.

Sak 32/19 Eventuelt

Ingen saker.

Sak 33/19 Evaluering av internasjonal dag

Dette var bra ved årets arrangement:
De nasjonale gruppene stilte sterkt! Både mye god mat og god underholdning. Praktisk rigging fungerte bra.                                                   Masse mennesker og god stemning
Innsamling på kr 33 088,- er ny rekord, og er 12 000,- mer enn sist!

Dette kan forbedres til neste gang:
Arrangere leker for barna inne i bakgården.
Skaffe bedre lyd, kanskje flere høyttalere til andre siden av gata.
Avtale i forkant slik at vi har deltakere fra alle grupper til nedrigging/rydding.
Behov for flere stoler og bord – gjerne i gata? Alle kan ta med stoler hjemmefra.
Ha felles velsignelse av maten før salget starter.
Invitere andre menigheter Sperre av et større område (?)

Vedtak: Neste internasjonal dag arrangeres 23.08.20.

Sak 34/19 Planlegge Mariaprosesjon 12. oktober

Vedtak: 12. oktober skal menigheten ha en Mariaprosesjon i Kristiansands gater. Det starter med messe kl. 1700. P. Hallvard Hole besøker oss denne dagen. Etter messen er det prosesjon med følgende rute: Kirkegata – Gyldenløves gate – Markens gate – Kongens gate. Politiet skal orienteres om våre planer.

Rekkefølge i prosesjonen: Kors, folk, høyttaler, ministranter, prester, Marias trone, kor, folk. Ane opplyser om rekkefølgen under kunngjøringene og oppfordrer ellers folk til å følge vakter med refleksvester. Koret går ned og starter synging inne før de går ut i prosesjonen.

Vaktgruppe: Tinh organiserer.

Teknisk gruppe: Må finne en løsning for blomstene og vann for å unngå at det veier for mye. Arek og Tihn leder dette. Luan teller lys og bestiller mer om nødvendig

Bæregruppe: Vi trenger mange som kan dele på å bære. Alle som ønsker å bære Jomfru Maria er velkomne til det. De som vil være med må ta kontakt med Arek minst én uke før. Kleskode: mørk dress.

I prosesjonen leser vi alle bønnene på norsk slik at vi kan samles i felles bønn og slik at andre rundt oss forstår hva vi sier. Sanger er fortsatt på ulike språk. Eritreisk gruppe mangler sang i hefte og må sende til p. Tien.

Kristian Teofilovic
Sign.

Vedlegg:

Mandat for Caritas-gruppen i St.Ansgar

Oslo Katolske Bispedømme anbefaler at den lokale Caritas-gruppen organiseres med en formalisert struktur og et etablert støtteapparat for å øke sjansen for at gruppen blir veldrevet, motiverende og kan bestå over lengre tid. Dette mandatet regulerer Caritas-gruppen i St.Ansgar.

Formål

Caritas-gruppen skal planlegge og organisere diakonalt arbeid i menigheten.

 • Diakonalt arbeid er å arbeide sammen for å utføre en av kirkens oppgaver, nemlig å vise kjærlighet og å skape rettferdighet og fri­het. Alle kristne er kalt til å være med på dette. Selv den minste handling som springer ut fra neste­kjærlighet er å delta i Guds rike.
 • Diakonalt arbeid er en oppgave for hele menigheten som et fellesskap, selv om det ofte planlegges og utføres av en gruppe personer. Caritas-gruppen vil derfor arbeide for at flest mulig får delta i arbeidet og vi ønsker alle små og store bidrag velkomne.
 • Caritas-gruppen jobber for å gjøre det enkelt for folk i menigheten å bidra i det diakonale arbeidet og samtidig hjelpe dem å leve slik som vår tro kaller oss til.
 • Caritas-gruppen tenker langsiktig og har fokus på å organisere gode diakonale tiltak som kan involvere mange i menigheten og bygge fellesskap og engasjement. Hvor bra Caritas-arbeidet er måles ikke i kvantitet eller i forsøk på å gjøre alt på en gang.

Struktur

 • Sogneprest og menighetsråd er øverste organ i menigheten og er ansvarlig for det liturgiske, kateke­tiske og organiserte diakonale arbeidet i menigheten.
 • Caritas-gruppen er underlagt sognepresten og menighetsrådet som godkjenner dens årsplaner og budsjetter.
 • Caritas-gruppen har det administrative og fag­lige ansvaret for de organiserte diakonale aktiviteter som drives i menigheten.

Oppgaver og ansvar

 • Caritas-gruppen koordinerer det diakonale arbeidet som drives i menigheten, og organiserer og gjennomfører nye oppgaver som bør prioriteres.
 • Gruppen kan bestå av 3 til 6 personer som er aktive i menigheten og som kjenner dens problem­områder godt. Medlemmene i gruppen velges av menighetsrådet.
 • Gruppen fremlegger årlige handlingsplaner og målsetninger for neste års diakonale aktiviteter som drives i regi av menigheten for godkjennelse i menighetsrådet.
 • Gruppen fremlegger også årsrapport for menighetsrådet.
 • Gruppen utpeker en koordinator/leder for menighetens frivillige diakonale arbeid.
 • Gruppen bør i sitt arbeid ha nær kontakt med Caritas Norge som kan bidra med informasjon, veiled­ning og som kan være arrangør av informasjonsmøter og seminarer.
 • Gruppen har også ansvaret for menighetens solidaritetsengasjement med fattige i utlandet.

Økonomi

 • Caritas-gruppen lager et årsregnskap med oversikt over inntekter og utgifter som fremlegges menighetsrådet.
 • Caritas-gruppen har en selvstendig økonomi men benytter menighetens bankkonti
 • Gruppens innsamlede midler skal brukes til diakonalt arbeid
 • Kostnader til sosiale arrangementer for menighetens medlemmer bør så langt som mulig dekkes ved innsamlede midler fra deltakerne i disse arrangementene.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *