Referat fra menighetsrådsmøte 24.04.19

St. Ansgar menighet
Menighetsrådsmøte

Møtereferat

24.04.19 kl. 1845

Til stede: P. Quang Tien Dang, P. Dawid Banas, Ane Ugland Albæk, Luan Van Nguyen, Tinh Van Doan, John Arngrim Hunnes, Jocelyn Augland, Xuat Minh Dang, Kristian Teofilovic
Ikke til stede: Joanna Rodziewicz, Wlodzimierz Dyzma, Daniel Habtay
Neste møte: 15.05.19, kl. 1845, KIGA

Sak 05/19 Godkjenning av innkallelse og saksliste

Innkallelse og saksliste godkjent.

Sak 06/19 Orientering fra Pastoralrådsmøtet

Ane har som menighetsrådsleder deltatt på Pastoralrådsmøtet i OKB 6. til 7. april 2019. Blant de viktigste sakene som ble tatt opp var:

 • Medlemsregistersaken: Dette har preget og kommer til å prege OKB i en tid fremover. Det vil bli mindre penger til menighetene ettersom mer vil bli satt av til tilbakebetaling. Saken endte med tap i lagmannsretten og vil prøves i Høyesterett.
 • Prestenes vilkår, lønn, osv.: Prestene har hittil hatt relativ lav lønn men med høy grad av betaling i naturalia. Men grunnet beregning av pensjon etter lønnsinntekt arbeides det med en løsning hvor lønnen økes samtidig som man betaler høyere husleie.
 • Evangelisering: Dette har vært hovedtemaet på møtet. Biskopen hadde særlig fokus på fire punkter: Liturgi, Forkynnelse, Katekese og Caritas. I grupper har man diskutert hvordan man kan sette fokus på evangelisering; av ideer kan disse nevnes: rette større fokus mot de som kommer sjelden til kirken (1. kommunion, konfirmasjon, osv.), hvordan inkludere ungdommer, inkludere voksne i katekesen, samt mer fellesskap mellom grupper i meninghetene.
 • Dåpsfornyelse: Biskopen har foreslått å holde dåpsfornyelse 29.09.19 i hele OKB.
 • Caritas: Caritas er tildelt Operasjon Dagsverk i 2019. De har også orientert om økonomi (ca. 100 mil. i omsetning i 2018) og deres ressurssentre i byer hvor det tilbys norskopplæring, jobbsøkerkurs, tolk, juridisk bistand, osv.

Sak 07/19 Lønn/stillingsbrøk til menighetens ansatte

Bakgrunn for saken: Menighetssekretær rapporterer økt arbiedspress og foreslår økt stillingsprosent. Og OKB orienterer om at lønnen til menighetens ansatte ikke har endret seg siden 2013, noe som innebærer en reallønnsnedgang.

Vedtak: Stillingsprosentene beholdes som i dag samtidig som flere oppgaver vil bli delegert til frivillige.

Lønn økes i samsvar med reallønnsvekst.

Sak 08/19 Orientering om møteplan med representanter fra gruppene i menigheten

Vedtak: Det skal holdes et møte med representanter fra de ulike gruppene i menigheten for å få oversikt over deres ønsker, behov og aktiviteter. I tillegg vil vi orientere om hvordan gruppene fører regnskap. Vi ønsker dialog og innspill på hvordan vi kan samarbeide for å fremme fellesskap på tvers av ulik nasjonalitet, kultur og språk. Og hvordan menigheten kan hjelpe de nasjonale gruppene.

Sak 09/19 Oversikt over menighetens aktiviteter i løpet av året

Saken utsettes (til 12.06.19).

Sak 10/19 Fellesarrangementer i menigheten

Vedtak: Neste fellesarrangement vil holdes

 • 17.05.19: 17. mai med messe og mat etter borgertoget.
 • 23.06.19: Corpus Christi med felles messe kl. 1100 og prosesjon.
 • 25.08.19: Internasjonal dag med felles messe kl. 1100.
 • 12.10.19: Mariaprosesjon.

På neste menighetsrådmøte vil representanter for de ulike gruppene i menigheten bli med for å planlegge internasjonal dag.

Sak 03/19 Møteplan våren 2019

Vedtak: Neste menighetsrådmøte holdes

 • 15.05.19 kl. 1845. Fra kl. 2000 slutter representanter for de ulike gruppene i menigheten seg til møtet.
 • 12.06.19 kl. 1845.

Sak 11/19 Eventuelt

Vasking av KIGA:

Mange bruker Kiga uten å rydde og vaske etter seg. Vi lager derfor regler for bruk av KIGA mtp. vasking. Fra etter sommerferien må de som har lånt menighetssalen betale en sum hvis reglene ikke overholdes.

Delegering av ulike oppgaver:

Medlemmer i menighetsrådet tar på seg ansvar for ulike oppgaver, blant annet:

 • Ane: Politisøknader, kommunikasjonsstrategi
 • Tinh: Katekese
 • Jocelyn: Renhold
 • Kristian: Hjelp til sekretæroppgaver
 • Luan: Kjøkken, bestilling og arrangementer
 • John Arngrim: Økonomi
 • Xuat: Liturgi
 • Wlodzimierz (ikke til stede): Hjelp til oppsett av telt osv. ved arrangementer, samt liturgiske installasjoner?

Natteravn:

Vi har blitt spurt om å stille som natteravn 27.04.19. Hittil har én fra menigheten meldt seg som frivillig.

Kristian Teofilovic
Sign.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *